Regeling Verordening winkeltijden Schiermonnikoog

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-09-2003
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Onbekend
 • Datum ondertekening 01-07-2003
 • Bron bekendmaking Dorpsbode, 2007, 7
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet,

besluit:

 • 1.

  In te trekken de Verordening Winkeltijden Schiermonnikoog vastgesteld op 27.08.1996

 • 2.

  Vast te stellen de Verordening Winkeltijden schiermonnikoog, luidende als volgt:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag

Artikel 2. Zon- en feestdagenregeling

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet, gelden niet op zon- en feestdagen.

Artikel 3 In werking treden

Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “ Verordening winkeltijden Schiermonnikoog”.