Regeling Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Schiermonnikoog

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 02-04-2007
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 24-09-2011
 • Betreft Onbekend
 • Datum ondertekening 10-09-2002
 • Bron bekendmaking Dorpsbode, 2007, 7
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 augustus 2002,

 

gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

besluiten:

 

 • - in te trekken de "Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens”, zoals vastgesteld op 29 januari 2002;

 • - daarvoor in de plaats te stellen de navolgende: Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Schiermonnikoog.

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  wet: de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( Wbp, Staatsblad 2000, 302)

 • -

  verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

 • -

  beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens;

 • -

  betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

 • -

  bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

 • -

  verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

 • -

  besluit: een beslissing als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  beheerregeling: een regeling als bedoeld in artikel 14 van de Wet Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens(GBA); reglement: het privacyreglement voor de gemeentelijke basisadministratie van 1 september 2001.

 • -

  klachtenregeling: de klachtenregeliing van de gemeente Schiermonnikoog, vastgesteld d.d. 15

  februari 2000.

 • -

  verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

HOOFDSTUK 2 BEHEER EN TOEZICHT

Artikel 2 Het bereik van de verordening

1. Deze verordening is van toepassing op alle gemeentelijke verwerkingen van persoonsgegevens

waarop de wet van toepassing is.

2. De verordening is tevens van toepassing op de basisadministratie persoonsgegevens welke door

de gemeente wordt bijgehouden in het kader van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basis- administratie persoonsgegevens.

Artikel 3 De verantwoordelijke

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de verwerking van per-

  soonsgegevens.

 • 2.

  De burgemeester is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die ten dienste staan van de burgemeester.

 • 3.

  De verantwoordelijke oefent toezicht uit op het beheer van de persoonsgegevensverwerking.

 • 4.

  De bekendmaking van de persoonsgegevensverwerkingen alsmede de aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens geschiedt door de verantwoordelijke.

Artikel 4 Beheerder

 • 1.

  Als beheerder van de gemeentelijke persoonsgegevensverwerkingen fungeren de chefs van de afdelingen en bureaus, ieder voor wat betreft de bij dat organisatiedeel betrokken persoonsgegevensverwerkingen.

 • 2.

  De beheerder is verantwoordelijk voor:

a. het aanmelden van een door hem beheerde persoonsgegevensverwerking bij het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van opneming in het openbaar register zoals bedoeld in artikel 8;

b. het opstellen van procedures ter uitoefening van de rechten van betrokkenen;

c. het treffen van voorzieningen van technische en organisatorische aard ter bevordering van de juistheid en volledigheid van gegevens en ter voorkoming van onbevoegde kennisneming van gegevens (beveiligingsplannen en autorisatie).

Artikel 5 Beheerregeling

De hoofdlijnen van het beheer van de gegevensverwerking in het kader van de wet GBA zijn in de beheerregeling GBA gemeente Schiermonnikoog vastgelegd.

HOOFDSTUK 3 VERSTREKKEN EN BEWERKEN

Artikel 6 Verstrekkingen algemeen

1. Besluiten tot verstrekking van persoonsgegevens worden genomen met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald.

2. De besluiten van het eerste lid worden genomen door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Verstrekkingen GBA

1.Verstrekkingen zoals bedoeld in de Wet GBA artikel 96 en 100, binnengemeentelijke afnemers en vrije derden zijn nader geregeld in het reglement.

2. Verstrekkingen aan andere personen of instanties dan die vermeld in het reglement  mogen alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

3. Afschriften van deze besluiten dienen als aanhangsel aan deze reglementen te worden toegevoegd en vormen daarvan een onlosmakelijk geheel.

Artikel 8 Het openbaar register

1. Het college van burgemeester en wethouders houdt een openbaar register bij waarin alle persoonsgegevensbestanden en besluiten tot verstrekking zijn opgenomen.

2. Het register ligt voor iedereen kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.

De beheerregeling en het reglement liggen kosteloos ter inzage op de afdeling Algemene Zaken, bij het bureau Burgerzaken.

Artikel 9 Verbanden met andere gegevensverwerkingen

1.

Koppeling en integratie van gegevens mag alleen plaatsvinden op grond van een schriftelijk besluit van het college van burgemeester en wethouders.

2.

Afschriften van deze besluiten dienen als aanhangsel aan het van toepassing zijnde reglement te worden toegevoegd en vormen daarvan een onlosmakelijk geheel.

Artikel 10 Inzage en correctie van gegevens

1. Een ieder omtrent wie gegevens worden bewerkt, kan op zijn verzoek van die gegevens kennisnemen.

2. Een verzoek tot kennisneming wordt schriftelijk of mondeling ingediend overeenkomstig de bepalingen behorende bij het reglement.

3. Indien blijkt dat bepaalde gegevens onvolledig of onjuist zijn danwel ten onrechte voorkomen, draagt de beheerder er voor zorg dat deze gegevens zo spoedig mogelijk worden aangevuld, verbeterd respectievelijk worden verwijderd.

4. Een verzoek tot kennisneming of correctie kan geweigerd worden indien een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.

Artikel 11 Klachten

In geval van klachten met betrekking tot deze verordening geldt de gemeentelijke klachtenregeling gemeente Schiermonnikoog, welke op 15 februari 2000 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Artikel 12 Algemene wet bestuursrecht

Op de besluiten als bedoeld in deze verordening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is afgekondigd. De onderdelen

die samenhangen met de onderdelen van de Wbp treden in werking vanaf het moment dat de wet van kracht is geworden.

Artikel 14 Bekendmaking

Bekendmaking van deze verordening geschiedt door de vermelding van haar essentie en de plaats van terinzagelegging in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Schiermonnikoog 2002”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Schiermonnikoog d.d. 10 september 2002

Voorzitter

Griffier