Regeling Verordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen Schiermonnikoog

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 18-12-2010
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 14-12-2010
  • Bron bekendmaking Nieuwsbrief, 2010, 47
  • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2010;

Overwegende dat de gemeente verantwoordelijk is om bij verordening het aanbesteden van de uitvoering van de bedrijfsvoering en ondersteunende processen te regelen;

Gegeven het recht om krachtens artikel 149 gemeentewet Verordeningen op te stellen en krachtens artikel 156 gemeentewet bevoegdheden over te dragen aan het College van burgemeester en wethouders;

Gelet op het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) richtlijn 2004/18;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende:

Verordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen Schiermonnikoog.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze Verordening verstaat onder:

Regeling informatie

a

College:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, gevestigd te Schiermonnikoog

b

Gemeente Leeuwarden:

Het gemeentebestuur van de gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden

c

Informatie en Communi-catietechnologie (ICT):

1.Inkoop hardware (PC’s, notebooks, printers, PDA’s)

2.Advies inzake aanschaf hardware

3.Advies inzake aanschaf software

4.Advies inzake hardwarekeuze

5.Servicedesk / helpdeskdiensten

6.E-maildiensten (inclusief technisch (applicatie-)beheer)

7.Applicatie-hosting (inclusief technisch (applicatie-)beheer)

8.Werkplekbeheer

9.Netwerktoegang en -beheer (LAN /WAN)

10.Dataopslag en -beheer (inclusief back-up- en

herstelvoorzieningen)

11.Telefoniediensten

12.Beveiligingsbeheer (waaronder toegangbeheer)

Artikel 2 Reikwijdte

2.1 Deze verordening is van toepassing op de werkzaamheden en dienstverlening op het terrein van de Informatie- en Communicatietechnologie als bedoeld in artikel 1.

2.2 Aan de gemeente Leeuwarden wordt tot 16 januari 2016 een uitsluitend recht verleend voor het uitvoeren van operationele werkzaamheden van de bedrijfsvoering van de ondersteunende processen.

Artikel 3 Bevoegdheidsverdeling

3.1 Het college is belast met de uitvoering van deze verordening;

3.2 Het college kan de uitvoering van de in deze verordening aan hen toegekende bevoegdheden, uit naam en onder verantwoordelijkheid van het college opdragen aan gemeenteambtenaren.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op het moment dat deze gepubliceerd wordt.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen Schiermonnikoog”.

TOELICHTING OP DE VERORDENING uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen Schiermonnikoog

Vestigen alleenrecht ICT werkzaamheden bij gemeente Leeuwarden.

Bij de inkoop van diensten moet een gemeente aanbestedingsregels volgen. Indien er geen Europese aanbestedingsprocedure wordt gevolgd, is er sprake van overtreding van Europese regelgeving. Dit kan een berisping van de Europese Commissie tot gevolg hebben, of vragen van de accountant inzake de rechtmatigheid of tot juridische procedures.

Het besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) bepaalt dat geen aanbestedingsprocedure hoeft te worden gevolgd als een aanbestedende dienst een overheidsopdracht voor diensten gunt aan een andere aanbestedende dienst. Voorwaarde is wel dat die andere aanbestedende dienst het alleenrecht heeft verkregen om die diensten te verrichten. Dat alleenrecht moet blijken uit bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening.

Het alleenrecht moet verenigbaar zijn met het Europese recht. Om te zorgen dat het alleenrecht verenigbaar is met het Europese recht moet bij het verlenen van dat recht de algemene beginselen (gelijkheid, transparantie, proportionaliteit en wederzijdse erkenning) worden nageleefd. Dit betekent dat, voordat het alleenrecht wordt verleend, het voornemen om zo’n alleenrecht te verlenen openbaar gemaakt moet worden, zodat eventuele andere geïnteresseerden zich kunnen melden en weten waaraan zij moeten voldoen om het alleenrecht te kunnen verwerven. Dat openbaar maken is gedaan door het voornemen op de gemeentelijke website, in de gemeentelijke nieuwsbrief en in een landelijke (aanbestedings)krant te plaatsen. Daarbij is een termijn gehanteerd van tenminste vier weken, waarbinnen geïnteresseerden zich kunnen melden.

De procedure voor het vestigen van alleenrecht verloopt in drie stappen:

Stap 1 Voornemen tot vestiging alleenrecht kenbaar maken;

Stap 2 Verlenen alleenrecht door een daartoe strekkend besluit van de raad van Schiermonnikoog;

Stap 3 Zodra het alleenrecht is verleend, kunnen de opdrachten zonder verdere aanbestedingsprocedure aan de gemeente Leeuwarden worden opgedragen.