Regeling Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013 (1e wijziging)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 26-09-2013
  • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2013
  • Datum uitwerking-treding 01-01-2014
  • Betreft Aanpassen tarieven
  • Datum ondertekening 25-06-2013
  • Bron bekendmaking www.schiermonnikoog.nl
  • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 juni 2013;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013 (1e wijziging)

e wijziging)

Artikel I

Artikel 3 Belastingtarief van de verordening te lezen als volgt: Artikel 3 Belastingtarief

Artikel 3 Belastingtarief

1. Het recht bedraagt voor:

a. het verlenen van het recht tot het begraven in een grafruimte of

voor het plaatsen van een urn in de daarvoor

aangebrachte muur op de begraafplaats

voor een periode van 20 jaar € 1.336,75

b. verlenging van het recht op grafruimte of urnennis

voor een periode van 10 jaar € 991,15

c. het begraven van een lijk van een persoon € 811,75

d. het begraven op buitengewone uren wordt het

recht, bedoeld in sub c verhoogd met € 610,60

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

uren voor 9.00 uur en na 17.00 uur op werkdagen,

op zater- en zondagen en op algemeen christelijke

feestdagen

e. het plaatsen c.q. bijzetten van een urn in de urnenmuur

of in een eigen graf € 64,25

f. de aanleg van:

een enkele grafkelder € 1.365,95

een dubbele grafkelder € 2.009,50

g. het plaatsen van monumenten, gedenktekenen, staande

of liggende zerken of grafstenen, vaste beplantingen

of opstallen op graven € 132,50

h. het inschrijven en overboeken van graven

of urnennissen in een daartoe bestemd register wordt

geheven € 23,35 2

f. de aanleg van:

een enkele grafkelder € 1.365,95

een dubbele grafkelder € 2.009,50

g. het plaatsen van monumenten, gedenktekenen, staande

of liggende zerken of grafstenen, vaste beplantingen

of opstallen op graven € 132,50

h. het inschrijven en overboeken van graven

of urnennissen in een daartoe bestemd register wordt

geheven € 23,35

Artikel II

1. Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 juni 2013.

, voorzitter (J. Stellinga)

, griffier (S.T. v.d. Zwaag)