Regeling Verordening toelage uitwonende studerenden gemeente Schiermonnikoog 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-08-2014
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 03-02-2017
 • Betreft Onbekend
 • Datum ondertekening 24-06-2014
 • Bron bekendmaking www.schiermonnikoog.nlwww.officielebekendmakingen.nlgemeentelijke nieuwsbrief
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen.

a.

De WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

b.

De WKB: Wet op het kindgebonden budget;

c.

Ouder: wettelijke vertegenwoordiger als bedoelt in de WTOS, dan wel de ouder als bedoeld in de WKB;

c.

Studerende: degene voor wie aanspraak bestaat op een tegemoetkoming uit hoofde van hst 3 of hst 4 van de WTOS, dan wel het kind dat is ingeschreven aan een onderwijsinstelling en waarvoor aanspraak bestaat op kindgebonden budget als bedoeld in de WKB;

d.

Thuiswonende studerende: de studerende die woont op het adres van de ouder of de partner van de ouder;

e.

Uitwonende studerende: de studerende die niet een thuiswonende studerende is;

f.

Aanvrager: degene die een aanvraag uit hoofde van deze verordening heeft ingediend (ouder of uitwonende studerende)

g.

Schooljaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus van enig kalenderjaar en eindigt op 31 juli daaropvolgend;

h.

h. DUO: de Dienst Uitvoering Onderwijs.

i.

a: Tegemoetkoming: a. door de DUO verstrekte toekenning in verband met het volgen van een opleiding in het onderwijs waarop uitsluitend op grond van de WTOS aanspraak bestaat;

b.

door de Belastingdienst verstrekte toekenning in het kader van de WKB;

j.

Toelage: een door de gemeente verstrekte toekenning op grond van deze verordening;

k.

Draagkracht: het grensbedrag van de draagkracht als bedoelt in art. 2.23 van de WTOS;

Artikel 2 Doel van de verordening

Deze verordening heeft ten doel, aanvullend op de WTOS en de WKB, ten behoeve van uitwonende studerenden voor wie recht bestaat op een tegemoetkoming uit hoofde van hst 3 of hst 4 van de WTOS, dan wel de WKB een toelage per schooljaar te verstrekken.

HOOFDSTUK 2 TEGEMOETKOMING

Artikel 3 hoogte tegemoetkoming

1.

De toelage uit hoofde van deze verordening is in het schooljaar 2014-2015, afhankelijk van het grensbedrag van de draagkracht per kalendermaand maximaal € 147,37 per uitwonende studerende.

2.

De toelage wordt verhoogd met het indexcijfer genoemd in de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

3.

De berekening van het kortingspercentage op de maximale toelage wordt berekend overeenkomstig art. 2.25, lid 1, 3 en 4 van de WTOS.

HOOFDSTUK 3 AANVRAAG EN TOEKENNING

Artikel 4 Aanvraag

1.
 • a.

  Een aanvraag voor een toelage uit hoofde van deze verordening wordt, in geval aanspraak bestaat op een tegemoetkoming uit hoofde van hst 4 van de WTOS, door de studerende gedaan.

 • b.

  In de overige gevallen wordt een aanvraag gedaan door de ouder.

2.

De aanvraag gaat vergezeld van:

 • a.

  kopie bewijs dat de studerende uitwonend is;

 • b.

  kopie bewijs dat de studerende is ingeschreven aan de onderwijsinstelling;

 • c.

  kopie van de beschikking van de DUO voor het desbetreffende studiejaar, dan wel een kopie van de beschikking van de belastingdienst voor het kindgebonden budget in het kalenderjaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor een toelage wordt gevraagd.

3.
 • a.

  De aanvraag wordt uiterlijk voor 1 maart van een schooljaar gedaan bij het college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  In afwijking van onderdeel a kan de aanvrager na 1 maart in hetzelfde schooljaar alsnog een aanvraag bij het college van burgemeester en wethouders indienen, indien hij voor 1 maart van enig schooljaar nog geen beschikking heeft ontvangen van de DUO en / of hij als gevolg van een wijziging tijdens een schooljaar in een situatie komt waardoor hij voldoet aan de voorwaarden gegeven in deze verordening

Artikel 5 Toekenning

Het college van burgemeester en wethouders kent een toelage op grond van deze verordening toe indien is voldaan aan de voorwaarden gegeven in deze verordening.

Artikel 6 Toekenningsperiode.

1.

Behoudens het tweede en derde lid, wordt de toelage uit hoofde van deze verordening per schooljaar toegekend.

2.

Een toelage uit hoofde van deze verordening wordt toegekend voor een gedeelte van een schooljaar indien:

 • a.

  de uitwonende studerende op basis van de beschikking van de DUO of van de belastingdienst een tegemoetkoming ontvangt voor een deel van het schooljaar;

 • b.

  de aanvrager, als gevolg van een wijziging in de woon- en / of schoolsituatie van de studerende, en/of een wijziging in de woonsituatie van de ouder in de loop van een schooljaar gaat voldoen aan de voorwaarden gegeven in deze verordening en een aanvraag heeft ingediend overeenkomstig het bepaalde in art. 4 van deze verordening.

3.

De periode waarvoor een toelage op grond van deze verordening is toegekend, wordt ingekort tot het moment waarop er in de woon- en/of schoolsituatie van de studerende, en/of de ouder een wijziging optreedt, waardoor aan de voorwaarden, gegeven in art. 2 van deze verordening, niet meer wordt voldaan.

Artikel 7 Betaalbaarstelling.

1.

Een door het college van burgemeester en wethouders toegekende toelage wordt als volgt betaalbaar gesteld:

 • a.

  Indien de toekenningsperiode zich uitstrekt over twee kalenderjaren in maandelijkse termijnen, te weten aan het einde van de maand.

 • b.

  Indien de aanvraag lopende het schooljaar wordt ingediend, gaat de betaling in op de eerste maand na de toekenning. Er wordt met terugwerkende kracht uitbetaald.

2.

De aanvrager waaraan het college van burgemeester en wethouders een toelage op grond van deze verordening heeft toegekend dient, om voor betaalbaarstelling in aanmerking te komen, voor de vijftiende van de maanden december en / of mei in het desbetreffende schooljaar een continueringsformulier in bij het college van burgemeester en wethouders.

3.

De aanvrager vermeldt de wijzigingen in de woon- en/of schoolsituatie van de studerende en de wijzigingen in de woonsituatie van de ouder tijdens het schooljaar op het continueringsformulier.

4.

De aanvrager ontvangt het continueringsformulier ongevraagd van de gemeente .

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 Hardheidsclausule

1.

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, besluit het college van burgemeester en wethouders;

2.

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd, in bepaalde gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, die zich bij toepassing van deze verordening mochten voordoen.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening toelage uitwonende studerenden gemeente Schiermonnikoog 2014".

Artikel 10 Inwerkingtreding.

Deze verordening treedt, onder gelijktijdige intrekking van de verordening toelage uitwonende studerenden gemeente Schiermonnikoog vastgesteld op 23 februari 2010, in werking op 1 augustus 2014.