Regeling Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2021
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 10-11-2020
 • Bron bekendmaking gmb-2020-341403
 • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2020;

gelet op de artikelen 216, 219, 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de gemeentelijke begraafplaats(en) van Schiermonnikoog: begraafplaats “Vredenhof”;

 • b.

  lijk: het lichaam van een overledene of doodgeborene;

 • c.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken en het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • d.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten van maximaal twee asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  particulier kindergraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijke of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven van kinderen tot en met 11 jaren;

 • f.

  urnengraf: een particulier graf, keldergraf daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  urnenplaats: een bovengrondse plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van en geplaatst houden van urnen en asbussen;

 • h.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • i.

  keldergraf: een kunststof, betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet, wandgraven inbegrepen;

 • j.

  asbus: een bus ter berging van as van een lijk;

 • k.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • l.

  urnennis: een nis in een urnenmuur, een columbarium daaronder begrepen, waarin de gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • m.

  grafbedekking: gedenktekens of vaste planten die op het graf of de urnenplaats zijn geplaatst;

 • n.

  gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn, sluitplaat, of ander monument ter nagedachtenis;

 • o.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • p.

  aanvrager: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die – al dan niet door tussenkomst van een uitvaartondernemer – opdracht geeft voor een begrafenis, bijzetting, herdenkingsplechtigheid, degene die de uitgifte van een graf, (kelder-)urnengraf of urnennis verzoekt en degene die om een gedenkplaats of gedenkteken verzoekt;

 • q.

  grafrecht: het gebruiksrecht op het gebruik van een ruimte in een urnennis en het uitsluitend recht op een particulier graf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • 1.

  het lichten van een lijk of verwijderen van een asbus op rechterlijk gezag;

 • 2.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder gelijktijdig in één graf worden begraven.

Artikel 5 Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de daarbij behorende bijzondere bepalingen.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een aanslag of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een elektronisch bericht, nota of ander schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt digitaal dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekend gemaakt.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Overgangsrecht

De “Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020”, van 5 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding, datum ingang heffing en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2021.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2021'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2020.

, voorzitter (I. van Gent)

, griffier (M. van der Meer)

Tarieventabel behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Schiermonnikoog tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021 van 10 november 2020

Hoofdstuk 1

Begraven en bijzetten particulier graf

 • 1.1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag en/of het verrichten van diensten met betrekking tot:

  1.1.1 het begraven van een persoon € 991,60

  1.1.1.1 in geval van begraven op buitengewone uren wordt het tarief onder 1.1.1 verhoogd met € 745,90

  Onder buitengewone uren, wordt verstaan:

  - maandag tot en met vrijdag vóór 9.00 uur en ná 17.00 uur;

  - zater- en zondagen en algemeen erkende christelijk feestdagen.

 • 1.2

  Het tarief bedraagt voor het plaatsen c.q. bijzetten van een asbus of urn in een urnengraf, urnennis of particulier graf € 78,45.

Hoofdstuk 2

Verlenen van grafrechten

 • 2.1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag en/of het verrichten van diensten met betrekking tot het verlenen van grafrecht op een particulier (kinder)graf voor een periode van 20 jaren:

  2.1.1 Voor één persoon van 12 jaren en ouder € 1.633,00

  2.1.2 Voor één persoon jonger dan 12 jaren € 816,50

 • 2.2.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag en/of het verrichten van diensten met betrekking tot het verlenen van een gebruiksrecht op een urnennis voor een periode van twintig jaren € 1.633,00

 • 2.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag of het verrichten van diensten met betrekking tot het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van twee asbussen met of zonder urn in een particulier urnengraf € 816,50

 • 2.4

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag en/of het verrichten van diensten met betrekking tot het verlengen van een uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van tien jaren:

  2.4.1 Voor één persoon van 12 jaren en ouder € 1.211,00

  2.4.2 Voor één persoon jonger dan 12 jaren € 605,40

 • 2.5

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag en/of het verrichten van diensten met betrekking tot het verlengen van een gebruiksrecht van een urnennis voor een periode van tien jaren € 1.211,00

 • 2.6

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag en/of het verrichten van diensten met betrekking tot het verlengen van een gebruiksrecht van een urnengraf voor een periode van tien jaren € 605,40.

Hoofdstuk 3

Overige diensten

 • 3.1

  Het tarief bedraagt voor het in- en overschrijven van grafrechten € 27,70

 • 3.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

  3.2.1 voor de aanleg van een enkele grafkelder € 1.668,80

  3.2.2 voor de aanleg van een dubbele grafkelder € 2.455,00

 • 3.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van gedenktekens en grafbedekking € 161,80

 • 3.4

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het inrichten van een particuliere gedenkplaats € 816,50