Regeling Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 20-12-2013
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding 01-01-2015
  • Betreft Onbekend
  • Datum ondertekening 05-11-2013
  • Bron bekendmaking www.schiermonnikoog.nl
  • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeente­wet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

 

Artikel 1  Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 3 Belastingtarief

1. Het recht bedraagt voor:

a. het verlenen van het recht tot het begraven in een grafruimte of

voor het plaatsen van een urn in de daarvoor

aange­brachte muur op de begraaf­plaats

voor een periode van 20 jaar € 1.450,35

b. verlenging van het recht op grafruimte of urnennis

voor een periode van 10 jaar €    1.075,40

c. het begraven van een lijk van een persoon € 880,75

d. het begraven op buitengewone uren wordt het

recht, bedoeld in sub c verhoogd met € 662,50

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

uren voor 9.00 uur en na 17.00 uur op werkdagen,

op zater- en zondagen en op algemeen christelijke

feestdagen

e. het plaatsen c.q. bijzetten van een urn in de urnenmuur of in een eigen graf € 69,70

f. de aanleg van:

een enkele grafkelder   € 1.482,05

een dubbele grafkelder   € 2.180,30

g. het plaatsen van monumenten, gedenktekenen, staande

of liggende zerken of grafstenen, vaste beplantingen

of opstallen op graven   €  143,75

h. het inschrijven en overboeken van graven

of urnennissen in een daartoe bestemd register wordt

geheven     € 25,35

Artikel 4 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de rechten in artikel 3, sub a en b, is het belasting­tijdvak gelijk aan de periode waarvoor het recht is verleend/verlengd.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling, datum ingang heffing en citeertitel

1. De "Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013" van 6 november 2012, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 25 juni 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien ver­stande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van

inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de hef­fing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

5. Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezor­gingsrechten 2014".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2013.

J. Stellinga, voorzitter

S.T. v.d. Zwaag, griffier