Regeling Verordening op de heffing en de invordering van liggelden jachthaven 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2021
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 10-11-2020
 • Bron bekendmaking gmb-2020-341407
 • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2020;

gelet op de artikelen 216, 219 en 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van liggelden jachthaven 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing va deze verordening wordt:

 • a.

  onder “Algemene wet” verstaan de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • b.

  onder “Invorderingswet” verstaan de Invorderingswet 1990;

 • c.

  vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie- of andere doeleinden;

 • d.

  oppervlakte: de oppervlakte over alles.

Artikel 2 Belastbaar feit

Voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig in de gemeentelijke jachthaven wordt

onder de naam liggeld een recht geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de eigenaar, gebruiker, gezagvoerder, schipper of beheerder van een vaartuig dat een ligplaats inneemt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De grondslag voor het bepalen van het recht is de oppervlakte van het vaartuig.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  Het recht bedraagt voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig in de havenkom per etmaal of gedeelte daarvan, inclusief elektra, per m2 € 0,75

 • 2.

  Het recht bedraagt voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig aan de kop dam jachthaven, per m2 € 0,40

 • 3.

  De rechten, genoemd in de leden 1 en 2, zijn inclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een bon of nota waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 7 Termijn van betaling

Het recht moet bij het innemen van een ligplaats worden betaald.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de liggelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de liggelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling, datum ingang heffing en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en de invordering van liggelden jachthaven 2020”, van 5 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 5.

  De verordening kan worden aangehaald als “verordening liggelden jachthaven 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2020. 

, voorzitter (I. van Gent)

, griffier (M. van der Meer)