Regeling Verordening op de heffing en de invordering van liggelden jachthaven 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 23-12-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2018
 • Betreft Onbekend
 • Datum ondertekening 08-11-2016
 • Bron bekendmaking officielebekendmakingen.nl en schiermonnikoog.nl
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2016;

gelet op de artikelen 219 en 229 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van liggelden jachthaven 201 7

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing va deze verordening wordt:

 • a.

  onder “Algemene wet” verstaan de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • b.

  onder “Invorderingswet” verstaan de Invorderingswet 1990;

 • c.

  vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie- of andere doeleinden;

 • d.

  oppervlakte: de oppervlakte over alles.

Artikel 2 Belastbaar feit

Voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig in de gemeentelijke jachthaven wordt

onder de naam liggeld een recht geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de eigenaar, gebruiker, gezagvoerder, schipper of beheerder van een vaartuig dat een ligplaats inneemt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De grondslag voor het bepalen van het recht is de oppervlakte van het vaartuig.

Artikel 5 Tarieven

1.

Het recht bedraagt voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig in de havenkom per etmaal of gedeelte daarvan, inclusief elektra, per m2: € 0,62

2.

Het recht bedraagt voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig aan de kop dam jachthaven, per m2: € 0,32

3.

De rechten, genoemd in de leden 1 en 2, zijn inclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een bon of nota waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 7 Termijn van betaling

Het recht moet bij het innemen van een ligplaats worden betaald.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de liggelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de liggelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling, datum ingang heffing en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en de invordering liggelden jachthaven 2016”, van 10 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 5.

  De verordening kan worden aangehaald als “verordening liggelden jachthaven 2017"

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2016.

D.J. Stellingwerf , voorzitter

S.T. v.d. Zwaag, griffier