Regeling Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 gemeente Schiermonnikoog

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 03-01-2018
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 12-12-2017
 • Bron bekendmaking gmb-2018-2136
 • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017;

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet;

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid en artikel 36b van de Participatiewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 gemeente Schiermonnikoog

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog;

  • b.

   Individuele studietoeslag: toeslag bedoeld in artikel 36b, eerste lid van de Participatiewet;

  • c.

   Peildatum: de dag waarop het recht op individuele studietoeslag ontstaat, voor zover deze dag niet ligt voor de dag waarop de belanghebbende zich heeft gemeld om individuele studietoeslag aan te vragen;

  • d.

   Wet: de Participatiewet.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader omschreven worden hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid van de wet, wordt ingediend middels een daartoe vastgesteld formulier.

Artikel 3. Advies over oordeel verdienen wettelijk minimumloon

Wanneer het college niet kan vaststellen of de aanvrager voldoet aan de voorwaarde dat hij wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft maar niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen, kan het college advies vragen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Een adviesaanvraag blijft achterwege wanneer over de mogelijkheid tot arbeidsparticipatie en het verdienvermogen geen twijfel bestaat.

Artikel 4. Periodieke verlening

Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van zes maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Artikel 5. Hoogte individuele studietoeslag

 • 1.

  Een individuele studietoeslag bedraagt € 250,--.

 • 2.

  Voor toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 3.

  Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt ieder kalenderjaar geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkeling van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij de bedragen naar boven op hele euro’s worden afgerond.

Artikel 6. Betaling individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag wordt in één keer uitbetaald.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen van deze verordening afwijken indien en voor zover toepassing daarvan leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018, onder gelijktijdige intrekking van de bestaande Verordening individuele studietoeslag gemeente Schiermonnikoog 2015.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag 2018 gemeente Schiermonnikoog.