Regeling Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 16-01-2020
  • Terugwerkende kracht t/m 25-05-2018
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft Gegevensverstrekking BRP
  • Datum ondertekening 17-12-2019
  • Bron bekendmaking gmb-2020-10316
  • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2019

gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) en

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

B E S L U I T:

Vast te stellen de Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie personen.

Artikel 1: Vertrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet Basisregistratie Personen voor de gemeente Schiermonnikoog, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de organen van de gemeente Schiermonnikoog;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene

die ingezetene is van de gemeente Schiermonnikoog en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Schiermonnikoog was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Schiermonnikoog

gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is

voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op de algemene

gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve

waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

De categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de

basisregistratie;

Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de

werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers dien onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeerregel

Deze Verordening vervangt de huidige Verordening.

Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot

en met 25 mei 2018.

3. Deze Verordening kan worden aangehaald als;

Verordening Basisregistratie Personen van de gemeente Schiermonnikoog.