Regeling Verordening Cliëntparticipatie

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2005
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Onbekend
 • Datum ondertekening 25-01-2005
 • Bron bekendmaking Dorpsbode, 2007, 7
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand,

overwegende dat op grond van artikel 47 van de Wet werk en bijstand verplicht is bij verordening regels vast te stellen over de werkwijze waarop cliëntparticipatie is geregeld;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 december 2004;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende Verordening Cliëntparticipatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.Deze verordening verstaat onder:

Regeling informatie

a.De cliëntenraad

De cliëntenraad van de gemeente Dantumadeel

b.Cliënten

Personen die gebruik (kunnen) maken van de dienstverlening en producten van de productgroep Sociale Zaken

c.De productgroep Sociale Zaken

De productgroep Sociale Zaken van de gemeente Dantumadeel

d.Manager sociale zaken

De manager van de productgroep Sociale Zaken

e.De ambtelijk secretaris

Een werknemer van de gemeente Dantumadeel die de cliëntenraad ambtelijk ondersteunt

f.De sociale zekerheidswetgeving

g.College

h.Gemeenteraad

i.Gemeente

De sociale zekerheidswetgeving en de daarop gebaseerde regels waarvan de uitvoering berust bij de productgroep Sociale Zaken

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog

De gemeenteraad van de gemeente Schiermonnikoog

De gemeente Schiermonnikoog

Artikel 2 Doelstelling

1.

De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van inwoners van de gemeente die aanspraak (kunnen) maken op een uitkering ingevolge de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswetten of die een beroep kunnen doen op een voorziening van de productgroep.

2.

De cliëntenraad is een instrument dat inzicht dient te verschaffen in hetgeen er onder cliënten leeft om waar mogelijk te komen tot een grotere inbreng van cliënten.

3.

De cliëntenraad fungeert als contactpunt in de gemeente in relatie tot groepen/individuele cliënten.

4.

De cliëntenraad is een instrument ter beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening van de productgroep.

Artikel 3 Taken, bevoegdheden en advisering

1.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college, de productgroep manager Sociale Zaken en de Gemeenteraad over het gemeentelijke bijstandsbeleid, gemeentelijke werkloosheidsbeleid en organisatorische veranderingen, voor zover deze gevolgen hebben voor de cliënten.

2.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college, de productgroep manager Sociale Zaken en de Gemeenteraad over het feit, of de gemeente volledig gebruik maakt van de ruimte die de wetgever haar biedt.

3.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college, de productgroep manager Sociale Zaken en de Gemeenteraad over alle onderwerpen die de vorming, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van cliënten betreffen.

4.

Indien de gemeenteraad dan wel het college wil komen tot vorming van nieuw beleid, wijziging of evaluatie van beleid (inclusief uitvoering) wordt de cliëntenraad geconsulteerd of in de gelegenheid gesteld hierover advies uit te brengen in een zodanig vroeg stadium dat advisering nog zin heeft.

5.

De cliëntenraad adviseert schriftelijk binnen zes weken na ontvangst van het verzoek daartoe.

6.

De cliëntenraad kan besluiten een gevraagd advies niet uit te brengen en stelt met opgave van redenen de gemeente hiervan tijdig in kennis.

7.

Een advies wordt met meerderheid van stemmen uitgebracht en schriftelijk vastgelegd. Desgewenst worden minderheidsstandpunten in het advies vermeld.

8.

Indien het college afwijkt van het uitgebrachte advies, dan wordt de cliëntenraad hiervan gemotiveerd schriftelijk in kennis gesteld.

9.

De cliëntenraad behoudt zich het recht voor om adviezen aan de gemeente openbaar te maken.

10.

Het college maakt in de daartoe relevante stukken op herkenbare wijze melding van de door de cliëntenraad uitgebrachte adviezen, alsmede de gemotiveerde reactie daarop.

11.

Niet tot de bemoeienis van de cliëntenraad behoren klachten, bezwaarschriften en andere zaken, die op individuele cliënten betrekking hebben, maar wel de hiervoor gehanteerde procedures, regelingen en richtlijnen. Evenmin horen tot de bemoeienis voorschriften over de uitvoering van wettelijke taken voor zover bij deze uitvoering geen ruimte is gelaten voor gemeentelijk beleid.

12.

De cliëntenraad opereert onafhankelijk zonder inhoudelijke bemoeienis van de productgroep Sociale Zaken, de gemeenteraad of het college.

Artikel 4 Informatievoorziening

1.

Het college is verplicht de cliëntenraad op tijd van informatie te voorzien die nodig is om de in artikel 3 genoemde taken goed te kunnen uitvoeren.

2.

Het college draagt er zorg voor dat plannen met name in essentie, met inbegrip van overwegingen en (voorgenomen) keuzes, aan de cliëntenraad worden gepresenteerd.

3.

Voor het goed functioneren van de cliëntenraad verstrekt de gemeente ongevraagd alle benodigde informatie, waaronder nota’s en verordeningen die door de gemeente worden voorbereid op het gebied van Sociale Zaken en door het Rijk opgestelde nota’s en circulaires.

4.

Het college draagt er zorg voor, dat alle onderwerpen die een advies van de cliëntenraad vereisen, voorafgaand aan de beslissing, ter advisering worden voorgelegd aan de cliëntenraad.

5.

Het college kan voor een met name te noemen tijdsduur geheimhouding vragen bij het verstrekken van informatie en het vragen van advies. De cliëntenraad zal zich hiervoor aan de gestelde termijn houden.

6.

Als contactpersoon/aanspreekpunt gelden voor de cliëntenraad de voorzitter en bij diens afwezigheid de secretaris. Vanuit de gemeente is dit de productgroepmanager en bij diens afwezigheid de ambtelijk secretaris.

7.

De voorzitter vertegenwoordigt de cliëntenraad. Vervanging van de voorzitter in deze vindt plaats door de plaatsvervangend voorzitter of een daartoe gemachtigd lid.

8.

Op verzoek van de cliëntenraad wordt een beleidsnotitie welke ter advies aan de cliëntenraad is aangeboden tijdens de vergadering door een medewerker van de productgroep Sociale Zaken dan wel de ambtelijk secretaris toegelicht.

9.

Het in lid 8 bedoelde verzoek wordt gericht aan het hoofd van de productgroep Sociale Zaken.

Artikel 5 Samenstelling, benoeming en rechtsbescherming

 • 1.

  De vertegenwoordiging van de gemeente in de cliëntenraad bestaat uit 1 lid.

 • 2.

  Lid kan zijn:

  • -

   Inwoner van de gemeente die gebruik maken van de voorzieningen van de productgroep Sociale Zaken dan wel een minimuminkomen hebben.

  • -

   Inwoner van de gemeente die werkzaam zijn in het kader van de Wet Inschakeling Werkzoekenden

  • -

   Lid van vertegenwoordigende organisaties van uitkeringsgerechtigden/minima.

 • 3.

  Een kandidaat wordt na het ontstaan van een vacature voorgedragen aan het college door de nog zittende leden.

 • 4.

  Indien er gekozen wordt voor vertegenwoordiging vanuit maatschappelijke organisaties, wordt door de zittende leden vastgesteld welke organisaties in aanmerking komen.

 • 5.

  Indien er gekozen wordt voor vertegenwoordiging vanuit maatschappelijke organisaties, kan maximaal eenderde van de leden hieruit bestaan.

 • 6.

  Als de hoedanigheid waaraan een lid zijn benoeming ontleent eindigt, dan kan hij of zij nog maximaal zes maanden lid zijn.

 • 7.

  De voorzitter wordt op persoonlijke titel op voordracht van de cliëntenraad en na een daartoe strekkend advies van de productgroep manager Sociale Zaken door het College benoemd.

 • 8.

  Zittingsperiode van de voorzitter is gelijk aan die van de leden van de cliëntenraad.

 • 9.

  Voor alle leden van de cliëntenraad geldt een proeftijd van 6 maanden.

 • 10.

  Leden en plaatsvervangende leden worden benoemd door het college.

 • 11.

  De leden ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een onkostenvergoeding.

 • 12.

  De voorzitter ontvangt eveneens een onkostenvergoeding.

 • 13.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad is van geen enkele invloed op de behandeling van het cliëntenraadslid door medewerkers van de gemeente.

 • 14.

  Tot de taken van de voorzitter behoren:

  • het bijeenroepen voor vergaderingen

  • het vaststellen van de agenda in overleg met de secretaris

  • het leiden van de vergadering en de zorg voor de orde

  • het ondertekenen van uitgaande post tezamen met de secretaris

  • het vertegenwoordigen van het platform naar buiten

  • het bijhouden van presentielijsten

  • delegatie van taken

 • 15.

  Tot de taken van de ambtelijk secretaris behoren:

  • De (financiële) administratie op het secretariaat

  • Het verzamelen en verstrekken van relevante informatie

  • Advisering en beantwoording van algemene vragen en vragen naar aanleiding van voorliggende stukken

  • Het organiseren en ondersteunen van het werkproces van de cliëntenraad

  • Deelnemen aan vergaderingen en overlegvergaderingen

  • Ondersteuning bij beleidsvoorbereiding

  • Opstellen van het jaarverslag

 • 16.

  De cliëntenraad benoemt uit haar midden een secretaris en indien van toepassing een penningmeester. De bijbehorende taakomschrijving vindt plaats in het huishoudelijk reglement.

Artikel 6 Zittingsduur en schorsing

 • 1.

  De leden van de cliëntenraad worden benoemd voor een periode van vier jaar vanaf het moment van aanstelling. Hierna kunnen zij eenmaal worden herbenoemd.

 • 2.

  De cliëntenraad stelt een rooster van aftreden op.

 • 3.

  Het lidmaatschap eindigt:

  • • op verzoek van het betreffende lid;

  • • als de periode verstreken is en het lid niet voor herbenoeming in aanmerking komt;

  • • op het moment dat degene in wiens plaats een lid is benoemd, zou aftreden;

  • • door overlijden van het lid.

 • 4.

  Tot beëindiging van het lidmaatschap wordt overgegaan:

  • indien het lid handelt in strijd met deze verordening;

  • wanneer het lid herhaaldelijk (verwijtbaar) verzuimt aan vergaderingen deel te nemen;

  • als het lid spreekt namens de cliëntenraad zonder machtiging daartoe;

  • bij het schenden van expliciet afgesproken geheimhouding;

  • bij herhaaldelijke verstoring van de vergaderorde.

 • 5.

  De beëindiging van het lidmaatschap kan plaatsvinden:

  • nadat het betreffende lid in de gelegenheid is gesteld zich door de cliëntenraad te laten horen;

  • op voorstel van de cliëntenraad met meerderheid van stemmen en met redenen omkleed aan het college.

 • 6.

  Het college kan, op voorstel van de cliëntenraad, indien dit niet langer voldoende vertrouwen in het functioneren van de voorzitter heeft, en gehoord de betrokkene, de benoeming intrekken.

Artikel 7 Werkwijze, vergadering en overlegvergadering

1.

De cliëntenraad komt eenmaal in de maand bijeen of zoveel vaker als waartoe de cliëntenraad besluit.

2.

De vergaderingen zijn in beginsel besloten.

3.

Openbare vergaderingen dienen vooraf per advertentie in de media gemeld te worden.

4.

De cliëntenraad is alert op ontwikkelingen en knelpunten in het stelsel van de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening/reïntegratie. De cliëntenraad geeft daarover signalen.

5.

De agenda en bijbehorende stukken ontvangen de leden minimaal een week voor de vergadering.

6.

De notulen worden door de voorzitter en secretaris ondertekend en door de cliëntenraad vastgesteld. Een kopie wordt toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders en de productgroep manager van Sociale Zaken.

7.

Tenminste tweemaal per jaar vindt een vergadering plaats met de productgroepmanager van Sociale Zaken.

8.

Tenminste tweemaal per jaar vindt een overlegvergadering plaats met (een vertegenwoordiging van) het college.

9.

De agenda voor een overleg wordt gezamenlijk door partijen opgesteld.

10.

Vanuit de gemeente Dantumadeel wordtt een ambtelijk secretaris benoemd.

11.

De voorzitter is geen lid van de cliëntenraad. De voorzitter is onafhankelijk en heeft een adviserende stem. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de voorzitter geen uitkeringsgerechtigde of medewerker van de sociale dienst is of betrokken bij het gemeentebestuur.

12.

De voorzitter en ambtelijk secretaris hebben geen stemrecht.

13.

Een vergadering wordt niet gehouden indien niet de helft van de leden van de cliëntenraad aanwezig is.

14.

In het voorkomende geval wordt binnen een periode van 2 weken een nieuwe vergadering uitgeschreven, waarin ongeacht het dan aanwezige aantal leden over de agendapunten uit de voorgaande vergadering besloten kan worden.

15.

De cliëntenraad neemt haar besluiten bij meerderheid van stemmen.

16.

Wanneer het nemen van een besluit geen uitstel duldt, beslissen de dan aanwezige leden. De noodzaak om te beslissen wordt in de uitnodiging van de vergadering duidelijk aangegeven.

17.

De cliëntenraad kan buiten vergadering om besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telefonisch, per fax of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt dat bij de stukken wordt gevoegd voor de eerstvolgende vergadering.

Artikel 8 Faciliteiten

1.

Leden van de cliëntenraad mogen geen negatieve financiële gevolgen ondervinden van hun lidmaatschap van de cliëntenraad.

2.

De leden van de cliëntenraad ontvangen per bijgewoonde cliëntenraad vergadering een onkostenvergoeding op basis van voorschot. Bij ziekte wordt deze onkostenvergoeding tevens uitgekeerd. De onkostenvergoeding mag per cliëntenraadslid per jaar maximaal € 711 bedragen. Dit maximum bedrag is gekoppeld aan het bedrag zoals dat door het ministerie van financiën jaarlijks wordt vastgesteld. (artikel 31 WWB)

3.

De uit hoofde van de cliëntenraad ontvangen onkostenvergoedingen worden niet in mindering gebracht op een uitkering.

4.

De gemeente stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor de cliëntenraad ter dekking van feitelijke gemaakte kosten zoals: telefoonkosten, porto, reiskosten, bijscholing, externe advisering, etc.

5.

De leden van de cliëntenraad kunnen binnen het gemeentehuis van de gemeente Dantumadeel ten behoeve van hun werkzaamheden voor de cliëntenraad en, waar nodig, bekostigd vanuit het eigen budget, gebruik maken van faciliteiten zoals telefoon, kopieerapparaat, koffie & thee apparaat, fax, internet, computers en vergader- en kantoorruimte.

6.

De gemeente stelt de cliëntenraad in de gelegenheid om in contact te treden met haar achterban en verleent daarbij haar volledige medewerking.

Artikel 9 Verantwoording

1.

De cliëntenraad stelt jaarlijks een werkplan vast.

2.

De cliëntenraad stelt jaarlijks een jaarverslag vast.

3.

Het jaarverslag dient 3 maanden na afloop van het kalenderjaar te worden ingediend.

4.

De cliëntenraad legt in zijn jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop cliënten werden geraadpleegd en geïnformeerd. Tevens wordt in het jaarverslag een financiële verantwoording afgelegd.

5.

De cliëntenraad kan deze raadpleging uitbesteden, al dan niet in samenwerking met het college.

6.

De cliëntenraad publiceert ten minste eenmaal per jaar over zijn activiteiten en brengt dit in ieder geval ter kennis aan alle cliënten van de gemeente, het college, de gemeenteraad en de in de cliëntenraad vertegenwoordigde belangenorganisaties.

Artikel 10 Slotbepaling

1.

De cliëntenraad stelt een huishoudelijk reglement vast.

2.

In geval van geschillen doet de cliëntenraad een beroep op het college.

3.

Iedere twee jaar wordt het functioneren van de cliëntenraad geëvalueerd. Mede op basis daarvan wordt bepaald in welke vorm continuering van de werkzaamheden zal geschieden.

4.

Tussentijdse wijzigingen van deze verordening dienen te geschieden met wederzijds goedvinden.

5.

Behalve in geval van opzegging door een van beide partijen wordt deze verordening stilzwijgend verlengd voor periodes, gekoppeld aan de zittingsduur van de gemeenteraad.

6.

Opzegging dient met opgave van redenen 3 maanden tevoren schriftelijk te geschieden.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Hiermee komt het Instellingsbesluit cliëntenraad per 1 januari 2005 te vervallen.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Cliëntparticipatie gemeente Schiermonnikoog”.