Regeling Verordening Basisregistraties Adressen en Gebouwen gemeente Schiermonnikoog

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 03-12-2010
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 20-04-2010
 • Bron bekendmaking Nieuwsbrief, 2010, 45
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

Gelezen:

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 april 2010;

gegeven:

het recht om krachtens artikel 149 Verordeningen op te stellen en krachtens artikel 156 gemeentewet bevoegdheden over te dragen aan het College van burgemeester en wethouders;

gelet op:

de in artikel 6 van de Wet basisregistratie Adressen en Gebouwen aan de Raad opgedragen taken.

Besluit vast te stellen de volgende:

Verordening Basisregistraties Adressen en Gebouwen gemeente Schiermonnikoog

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze Verordening verstaat onder:

Regeling informatie

a.Wet BAG

Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

b.verordening BAG

de Verordening Basisregistraties Adressen en Gebouwen gemeente Schiermonnikoog

c.de BAG

het register en de registratie Basisregistratie Adressen en Gebouwen

d.verantwoordelijke

het college van burgemeester en wethouders;

e.BAG-beheerder

degene die op grond van de beheerregeling BAG is aangewezen als informatiebeheerder BAG;

f.bewerker

degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het gehele of gedeeltelijke geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de BAG wordt gevoerd;

g.objecten

de entiteiten als bedoeld in lid a respectievelijk i van artikel 1 van de Wet BAG

h.afnemer

bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

i.binnengemeentelijke afnemer

organisatieonderdelen die voor het vervullen van hun publiekrechtelijke taak een gegeven nodig hebben dat krachtens deze wet als authentiek gegeven in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie beschikbaar is en deze gegevens en hiervoor in hun administratie een eigen gegevensverzameling met deze gegevens bijhouden.

j.derde

elke andere persoon, instelling of rechtspersoon anders dan een afnemer.

Artikel 2 Beheer van de BAG

1.

Van de krachtens artikel 6 van de wet BAG aan de Raad opgedragen bevoegdheden worden de volgende bevoegdheden gedelegeerd aan de verantwoordelijke;

 • a)

  Het toekennen van nummeraanduidingen aan de op het grondgebied van de gemeente Schiermonnikoog gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen;

 • b)

  Het vaststellen van de standplaatsen en de ligplaatsen;

 • c)

  Het vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen.

2.

voor het dagelijks beheer van de BAG wordt door de verantwoordelijke een beheerregeling BAG vastgesteld.

Artikel 3 Rechtstreeks toegang tot de BAG

Rechtstreekse toegang tot de BAG hebben:

 • a)

  de beheerder;

 • b)

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren;

 • c)

  de bewerker en medewerkers, voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

Artikel 3a Binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3 en 4 regelt de verantwoordelijke de toegang tot de BAG dan wel de verstrekking uit de BAG voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de BAG nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Artikel 3b het recht op verstrekking

De beheerder van de BAG heeft het exclusieve recht op verstrekking van de gegevens uit de BAG.

Artikel 3c legesrechten

Ter uitvoering van de in artikel 32 lid 1 Wet BAG opgedragen verplichting en gebaseerd op de in artikel 33 toegekende rechten worden door het college van burgemeester en wethouders jaarlijks tarieven vastgesteld voor informatieverstrekking uit de lokale BAG.

Artikel 4 Terugmeldplicht

1.

Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

2.

De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

3.

De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan.

Artikel 5 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het krachtens de verantwoordelijke vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 6 Slotbepalingen

Deze verordening treedt in werking op het moment dat deze gepubliceerd wordt;

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Basisregistraties Adressen en Gebouwen Gemeente Schiermonnikoog

TOELICHTING OP DE VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISREGSITRATIE ADRESSEN EN GEBOUWEN GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG

Algemeen

Vanaf 1 juli 2009 is de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) in werking getreden. De wet BAG noemt expliciet in artikel 6 de gemeenteraad als bevoegd orgaan dat verantwoordelijk is voor zowel de indeling van het grondgebied in een of meer woonplaatsen, de vaststelling van de openbare ruimten, de toekenning van nummeraanduidingen, de vaststelling van stand- en ligplaatsen, en de afbakening van panden, veblijfsobjecten en stand- en ligplaatsen.

Eerder door uw Raad genomen delegatie en mandaatbesluiten ten aanzien van de indeling van de gemeente en de toekenning van straatnamen en huisnummers komen hierdoor te vervallen met ingang van de datum dat de plaatselijke BAG als basisregistratie in gebruik wordt genomen. In de fase van opbouw van de BAG, de fase waarin we ons nu nog steeds bevinden, is artikel 45b van de wet BAG de grondslag op basis waarvan door het college van burgermeester en wethouders rechtgeldige besluiten kunnen worden genomen.

In bijgevoegde verordening worden de bevoegdheden van uw Raad gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders onder gelijktijdige verplichting om voor het beheer van de BAG een beheerregeling vast te stellen.

In de beheerregeling van de BAG zal duidelijk worden aangegeven wie verantwoordelijk is voor het beheer van de BAG, het register en eventuele onderdelen van het register.

Artikelsgewijze toelichtng

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. De verordening gaat alleen over de BAG.

Artikel 2 Beheer

Dit artikel bestaat uit twee delen:

 • 1.

  een aantal wettelijke bevoegdheden worden door de raad aan de verantwoordelijke (B&W) gedelegeerd

 • 2.

  verantwoordelijke wordt opgedragen om voor het dagelijks beheer van de BAG een beheerregeling vast te stellen

Artikel 3 Rechtstreekse toegang tot de BAG

Rechtstreekse toegang wil zeggen: het via een 'on line verbinding' kunnen raadplegen of muteren van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. Onderdeel a en b regelen de toegang van de beheerder en de ambtenaren die belast zijn met de bijhouding.

Artikel 3a Binnengemeentelijke afnemers

Met het oog op het verplichte gebruik van de authentieke gegevens is het gewenst dat de binnengemeentelijke verstrekking van gegevens uit de BAG expliciet geregeld wordt.

Elke gemeente zal de BAG, als basisregistratie, ook binnengemeentelijk moeten invoeren. Gemeenten hebben daar wel tot 2011 de tijd voor maar hoe eerder gemeenten hiermee beginnen, des te beter.

Artikel 3b het recht op verstrekking

Ten einde wildgroei en gratis verstrekking van BAG-gegevens aan derden tegen te gaan is het exclusieve recht op verstrekking van de gegeven uit de BAG toegekend aan de BAG-beheerder.

Artikel 3c legesrechten

Door de toekenning van dit exclusieve recht is de beheerder ook in de gelegenheid om tTer uitvoering van de in artikel 32 lid 1 Wet BAG opgedragen verplichting en gebaseerd op de in artikel 33 toegekende rechten het college van burgemeester en wethouders te adviseren over de jaarlijks vast te stellen tarieven voor de diverse vormen van verstrekkingen uit de BAG. In de eerstvolgende legesverordening na de inwerkingtreding van de BAG zullen de onderscheidenlijke tarieven voor incidentele en massale verstrekkingen worden opgenomen.

Artikel 4 Terugmeldplicht

Een goede adequate behandeling van een terugmelding is van groot belang voor de kwaliteit van de BAG. Overeenkomstig artikel 37 van de wet BAG geeft deze verordening onder andere nadere regels omtrent de terugmelding door de binnengemeentelijke afnemers aan de BAG en nadere regels omtrent de kennisgeving door de verantwoordelijke aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding.

Artikel 5 Beveiliging

Veel gemeenten hebben een beveiligingsplan geschreven. Voor de GBA moet dit beveiligingsplan in ieder geval voldoen aan de eisen die Het Logisch Ontwerp stelt (zie hiervoor de paragraaf 7.3.3 en 7.3.5 van het LO GBA).

Om te kunnen toetreden tot het Landelijk BAG-stelsel diende de gemeente slechts beperkte technische maatregelen met betrekking tot de integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te treffen. Bij gelegenheid van de eerstvolgende audit (3 jaar na aansluiting) zullen de eisen in volledig in overstemming zijn met de voor de GBA reeds geldende informatiebeveiligingseisen. Omdat informatiebeveiliging een complex en veel omvattend terrein beslaat verdient het de voorkeur om reeds in een vroeg stadium te starten met het opstellen van een informatiebeveiligingsplan.

Artikel 5 van de verordening legt het college de verplichting op om de onderwerpen die driejaarlijks in de externe audit getoetst worden te regelen. Deze onderwerpen sluiten volledig aan bij de verplichtingen ex artikel 31 wet GBA dat als model kan staan voor de voorzieningen van technische en organisatorische aard die getroffen moeten worden ter beveiliging van de opgenomen gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde, wijziging of verstrekking van deze gegevens. Het daarin gestelde dient uitgesplitst te worden naar de volgende aandachtsgebieden:

Het systeem dan wel de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten dan wel controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen;

 • -

  de maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen;

 • -

  de maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen.