Regeling Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Schiermonnikoog

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 23-06-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Onbekend
 • Datum ondertekening 21-06-2016
 • Bron bekendmaking Nieuwsbrief, website
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

gelezen:

- het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 mei 2010;

gelet op:

- het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet

overwegende dat:

- het gewenst is om de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling te laten adviseren aan de raad over de voorliggende bouwaanvraag van de Stichting Promenade;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

V erordeni ng Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Schiermonnikoog

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Adviescommissie RO Schiermonnikoog: een commissie zoals bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet.

 • b.

  Adviescommissie: de Adviescommissie als bedoeld onder a.

 • c.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Schiermonnikoog.

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog.

Artikel 2 Taak van de Adviescommissie

De Adviescommissie adviseert op het moment dat er een plan wordt ingediend waarvoor een buitenplanse ontheffing van het bestemmingsplan of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. Op verzoek van de raad kan de Adviescommissie adviezen uitbrengen over ruimtelijke ontwikkelingen op Schiermonnikoog.

Artikel 3 Wijze van advisering

De Adviescommissie brengt haar adviezen aan de raad schriftelijk uit. Gelijktijdig gaat een afschrift van het advies naar het college. Voorafgaand aan de zitting van de Adviescommissie ontvangt de Adviescommissie naast de aanvraag een kadernotitie met de relevante beleidsstukken en regelgeving. Indien de Adviescommissie niet tot een eensluidend advies komt, wordt ook het van de meerderheid afwijkende standpunt ter kennisname van raad en college gebracht.

Artikel 4 Benoeming en samenstelling Adviescommissie

De commissie bestaat uit de volgende personen:

- Een onafhankelijk voorzitter vanuit de raad

- Vanuit de raad: De raad benoemt per fractie één lid op voordracht van de fractie

- Als burgerleden: De raad benoemt per fractie één lid op voordracht van de fractie

- Een extern deskundige.

De leden worden benoemd door de raad.

Artikel 5 Vergoeding leden Adviescommissie

vervallen

Artikel 6 Openbaarheid

De vergaderingen van de Adviescommissie zijn openbaar.

Artikel 7 Toelichting op plan

De aanvrager van het geagendeerde plan krijgt in de vergadering van de Adviescommissie de mogelijkheid om het plan toe te lichten.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

1.

De Adviescommissie vergadert zo vaak als hij dat nodig acht.

2.

Bij het opstellen van de agenda houdt de Adviescommissie rekening met het vergaderschema van de raad en commissies.

Artikel 9 Agenda

1.

De voorzitter roept de leden schriftelijk bijeen, onder opgaaf van de punten die behandeld zullen worden.

2.

Hij zorgt dat stukken die op de agenda betrekking hebben tijdig aan de leden worden toegezonden of tijdig voor hen ter inzage worden gelegd.

3.

De Adviescommissie stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast.

4.

In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het bepaalde in de vorige leden afwijken.

Artikel 10 Vergaderquorum, stemmingsquorum

1.

De Adviescommissie vergadert niet als behalve de voorzitter niet de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

2.

Als leden naar het oordeel van de Adviescommissie rechtstreekse belangen hebben bij de onderwerpen die op de agenda staan, dienen zij zich te laten vervangen door hun plaatsvervanger.

Artikel 11 Ondersteuning

De Adviescommissie wordt ambtelijk bijgestaan door een secretaris. De secretaris bereidt in overleg met de voorzitter van de Adviescommissie de vergadering voor, verzorgt de vergaderstukken en doet verslag van vergaderingen van de Adviescommissie.

Artikel 12 Voorziening

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist de Adviescommissie.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Adviescommissie RO Schiermonnikoog.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de datum van bekendmaking (21 mei 2010).