Regeling Verordening aanvullende vergoeding OV chipkaart studenten Schiermonnikoog 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 03-02-2017
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2016
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Onbekend
 • Datum ondertekening 21-06-2016
 • Bron bekendmaking officiele bekendmakingen.nl en schiermonnikoog.nl
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

 • -

  Gelezen het voorstel van het college van 10 mei 2016;

 • -

  Gelet op de afspraken die tussen het rijk en de Waddengemeenten zijn gemaakt

B E S L U I T:

vast te stellen

Verordening aanvullende vergoeding OV chipkaart studenten Schiermonnikoog 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de Wet: de Wet studiefinanciering 2000.

 • b.

  student: de student die op grond van paragraaf 3.7 artikel 3.30 van de Wet aanspraak

heeft op een reisvoorziening ten laste van de overheid en waarvan minimaal één ouder woonachtig is op Schiermonnikoog.

c.het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, Postbus 10, 8899 ZN Schiermonnikoog.

Artikel 2 Vergoeding

1.

De student ontvangt een vergoeding van € 58,67 per kalenderjaar (bedrag peiljaar 2016) als tegemoetkoming in de kosten van de veerboot.

2.

De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt evenredig verminderd indien er aanspraak bestaat op een reisvoorziening voor een gedeelte van het kalenderjaar.

3.

De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt met ingang van 1 januari 2017 jaarlijks verhoogd met de procentuele prijsverhoging die Wagenborg Passagiersdiensten B.V. toepast op het tarief van een 1/2 jaarabonnement voor een eilander volwassene.

Artikel 3 Aanvraag

1.

De aanvraag wordt middels een door het college vastgesteld formulier door de student gedaan via het digitale loket.

2.

De aanvraag gaat vergezeld van:

 • -

  een bericht studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs waaruit de aanspraak op een reisvoorziening als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet in het desbetreffende kalenderjaar blijkt, of:

 • -

  een uitdraai afkomstig van ov-chipkaart.nl waaruit de aanspraak op een reisvoorziening als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet blijkt in het desbetreffende kalenderjaar.

3.

De aanvraag wordt gedaan in de periode van 1 september tot 1 november van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

4.

Bij het ontbreken van één of meer benodigde gegevens deelt het college dat schriftelijk mee aan de aanvrager en geeft daarbij een termijn van twee weken om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Indien de aanvrager de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, kan het college beslissen de aanvraag af te wijzen.

Artikel 4 Besluit

1.

Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

2.

Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het college stelt de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis.

Artikel 5 Betaalbaarstelling

Een door het college toegekende vergoeding wordt ineens in december van het desbetreffende jaar aan de student uitbetaald.

Artikel 6 Hardheidsclausule

1.

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar haar oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

2.

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, besluit het college.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening aanvullende vergoeding OV chipkaart studenten Schiermonnikoog 2016”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag waarop zij bekend is gemaakt en werkt terug tot 1 januari 2016.

 • 3.

  Bij het in werking treden van deze verordening vervalt de Verordening aanvullende vergoeding OV-chipkaart Schiermonnikoog 2012, vastgesteld door de raad op 20 maart 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 juni 2016.

, voorzitter (D.J. Stellingwerf)

, griffier (S.T. van der Zwaag)