Regeling Verordening aanvullende vergoeding OV-studentenkaart Schiermonnikoog 2005

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 04-12-2010
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2005
 • Datum uitwerking-treding 30-03-2012
 • Betreft Onbekend
 • Datum ondertekening 20-12-2005
 • Bron bekendmaking Nieuwsbrief, 2010, 45
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

De raad van Schiermonnikoog

 

Gelet op:

 

 • artikel 3.30 van de wet op de studiefinanciering waarin is gesteld dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met de gemeenten van de Waddeneilanden een aanvullende voorziening kan overeenkomsten voor bepaalde groepen studerenden ten behoeve van het reizen tussen de Waddeneilanden en de vaste wal;

 

 • het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2005;

 

Overwegende dat:

 

 - de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met ingang van 1 januari 2004 structureel middelen heeft toegevoegd aan het gemeentefonds van de gemeentebesturen van de Waddeneilanden;

 

- het wenselijk is hiervoor een verordening vast te stellen.

 

 

B E S L U I T:

 

 

Vast te stellen de navolgende:

 Verordening aanvullende vergoeding OV-studentenkaart Schiermonnikoog 2005

Hoofdstuk

Begripsomschrijving

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan:

 • a.

  de Wet: de Wet studiefinanciering 2000.

 • b.

  student: de student die op grond van artikel 3.7 van de Wet aanspraak heeft op  een reisvoorziening ten laste van de overheid en wiens ouders woonachtig zijn op  Schiermonnikoog

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog.

Vergoeding

Artikel 2

 • 1.

  De student ontvangt een vergoeding van € 45,38 per kalenderjaar als tegemoetkoming in de kosten van de veerboot.

 • 2.

  De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt evenredig verminderd indien er aanspraak bestaat op een reisvoorziening voor een gedeelte van het kalenderjaar.

 • 3.

  De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt voor het eerst met ingang van 1 januari 2006 jaarlijks verhoogd met de prijsverhoging die Wagenborg Passagiersdiensten B.V. toepast op het tarief van een ½ jaar abonnement voor een volwassene van Schiermonnikoog

Aanvraag

Artikel 3

 • 1.

  De aanvraag wordt middels een door het college vastgesteld formulier door de student gedaan.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van:

  • -

   kopie van de OV-studentenkaart die geldig is in het desbetreffende kalenderjaar, of:

  • -

   een kopie van een geldig inleverbewijs van de instantie die door de Minister is aangewezen om de betreffende kaart in te nemen indien de kaart gedurende een deel van het jaar geldig was.

 • 3.

  De aanvraag wordt ingediend voor 1 november van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Besluit

Artikel 4

 • 1.

  Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2.

  Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het stelt de aanvrager daarvan in kennis.

Betaalbaarstelling

Artikel 5

Een door het college toegekende vergoeding wordt ineens in december van het desbetreffende jaar aan de student uitbetaald.

Hardheidsclausule

Artikel 6

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, besluit het college.

Inwerkingtreding

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking op de dag waarop zij bekend is gemaakt en werkt terug tot 1 januari 2005.

Regeling informatie

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 december 2005.

, voorzitter (L.K. Swart).

, griffier (S.T. van der Zwaag).