Regeling Verordening aanvullende vergoeding OV-chipkaart Schiermonnikoog 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 30-03-2012
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2012
 • Datum uitwerking-treding 03-02-2017
 • Betreft Nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 20-03-2012
 • Bron bekendmaking Nieuwsbrief, 30 maart 2012
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

Gelet op:

 • -

  Artikel 3.30 van de wet op de studiefinanciering 2000 waarin is gesteld dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met de gemeenten van de Waddeneilanden een aanvullende voorziening kan overeenkomen voor bepaalde groepen studerenden ten behoeve van het reizen tussen de Waddeneilanden en de vaste wal;

 • -

  Het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2012

Overwegende dat

 • -

  De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met ingang van 1 januari 2004 structureel middelen heeft toegevoegd aan het gemeentefonds van de gemeentebesturen van de Waddeneilanden;

 • -

  Het noodzakelijk is de door de raad op 20 december 2005 vastgestelde verordening te wijzigen.

B E S L U I T:

Vast te stellen de navolgende:

Verordening aanvullende vergoeding OV-chipkaart Schiermonnikoog 2012

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de Wet: de Wet studiefinanciering 2000.

 • b.

  student: de student die op grond van artikel 3.7 van de Wet aanspraak heeft op

  een reisvoorziening ten laste van de overheid en waarvan minimaal één ouder woonachtig

  is op Schiermonnikoog.

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog.

Artikel 2 Vergoeding

 • 1.

  De student ontvangt een vergoeding van € 55,07 per kalenderjaar als tegemoetkoming in de kosten van de veerboot.

 • 2.

  De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt evenredig verminderd indien er aanspraak bestaat op een reisvoorziening voor een gedeelte van het kalenderjaar.

 • 3.

  De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt voor het eerst met ingang van 1 januari 2013 jaarlijks verhoogd met de prijsverhoging die Wagenborg Passagiersdiensten B.V. toepast op het tarief van een halfjaarabonnement voor een volwassene van Schiermonnikoog.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt middels een door het college vastgesteld formulier door de student gedaan.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van:

  • -

   een kopie van de OV chipkaart die is afgegeven door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, of:

  • -

   een bericht studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs waaruit de aanspraak op een reisvoorziening als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet in het desbetreffende kalenderjaar blijkt, of:

  • -

   een uitdraai afkomstig van ov-chipkaart.nl waaruit de aanspraak op een reisvoorziening als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet blijkt in het desbetreffende kalenderjaar.

 • 3.

  De aanvraag wordt ingediend voor 1 november van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 4.

  Bij het ontbreken van één of meer benodigde gegevens deelt het college dat schriftelijk mee aan de aanvrager en geeft daarbij een termijn van twee weken om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Indien de aanvrager de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, kan het college beslissen de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 4 Besluit

 • 1.

  Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2.

  Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het college stelt de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis.

Artikel 5 Betaalbaarstelling

Een door het college toegekende vergoeding wordt ineens in december van het desbetreffende jaar aan de student uitbetaald.

Artikel 6 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar haar oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, besluit het college.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening aanvullende vergoeding OV-chipkaart Schiermonnikoog 2012”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag waarop zij bekend is gemaakt en werkt terug tot 1 januari 2012.

 • 3.

  Bij het in werking treden van deze verordening vervalt de Verordening aanvullende vergoeding OV-studentenkaart Schiermonnikoog 2005, vastgesteld door de raad op 20 december 2005.