Regeling Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 16-02-2009
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 02-12-2015
 • Betreft Nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 27-01-2009
 • Bron bekendmaking Nieuwsbrief, 2009, 6
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen over de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2008 van de gemeente Schiermonnikoog

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2008 van de gemeente Schiermonnikoog

B E S L U I T:

 • I.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening d.d. 27 februari 2000;

 • II.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2008 van de gemeente Schiermonnikoog.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

a.verordening: Afvalstoffenverordening 2008 van de gemeente Schiermonnikoog

b inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

c.inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, (ondergrondse) wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen BV Fryslân Miljeu Noordoost (OMRIN) gevestigd te Leeuwarden.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

 • a.

  de gemeente Schiermonnikoog voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep of bij het overslagstation;

 • b.

  Voetbalvereniging De Monnik voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens en bedrijven;

 • c.

  De fa. Ridder te Schiermonnikoog voor de inzameling van bouw- en sloopafval.

 • d.

  Fryslân Miljeu (OMRIN) voor de inzameling van KCA.

 • e.

  Spar Schut, Middenstreek 2 te Schiermonnikoog voor batterijen;

 • f.

  Installatiebedrijf Vlasma, Langestreek 86 te Schiermonnikoog: voor batterijen,

spaarlampen, energiezuinige lampen en tl-buizen.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  klein chemisch afval (kca): huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 2.

  glas: zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 6.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 7.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 8.

  tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder groente- en fruitafval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout e.d., met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 9.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 10.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 11.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens: de daarvoor bestemde (ondergrondse) afvalcontainers;

 • b.

  voor tuinafval van huishoudens: de daarvoor aangewezen verzamelplaatsen;

 • c.

  voor klein chemisch afval: de door de gemeente verstrekte KCA box, die eenmaal per kwartaal kan worden aangeboden aan Fryslân Miljeu/Omrin);

 • d.

  voor oud papier en karton: de daarvoor bestemde papiercontainers; tevens wordt oud papier iedere eerste woensdag van de maand door V.V. De Monnik opgehaald.

 • e.

  voor glas: de door de gemeente geplaatste glascontainers; vlakglas kan worden afgegeven bij een particuliere inzamelaar;

 • f.

  voor bouw- en sloopafval het overslagstation of de daarvoor

  bestemde containers die door de fa. Ridder op afroep kunnen worden geplaatst;

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Gereserveerd.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels over de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

 • a.

  het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in de afvalcontainers dient ordelijk te geschieden door gebruik te maken van huisvuilzakken;

 • b.

  het is niet toegestaan los huishoudelijk (rest) afval in de afvalcontainers te deponeren;

 • c.

  het is niet toegestaan afval/huisvuilzakken naast de inworpzuilen/afvalcontainers te

  deponeren;

 • d.

  het overslagstation van de gemeente Schiermonnikoog wordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten; dit met uitzondering van KCA. KCA kan in overleg met de beheerder van het overslagstation worden aangeboden bij de “gevaarlijke stoffen bunker”;

 • e.

  bij de afgifte van afvalstoffen op het overslagstation zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente Schiermonnikoog van toepassing;

 • f.

  de aanbieder van afvalstoffen moet zich bij of op het overslagstation kunnen legitimeren;

 • g.

  het is voor derden verboden afvalstoffen aan te bieden of achter te laten op of in de

  de nabijheid van het overslagstation of de gevaarlijke stoffen bunker, als de daartoe

  aangestelde ambtenaar daarvoor geen toestemming heeft verleend;

 • h.

  het is verboden afvalstoffen voor het toegangshek van het overslagstation te

  deponeren met het doel de afvalstoffen daar achter te laten;

 • g.

  de inzameling van grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op in de afvalkalender van de gemeente Schiermonnikoog aangeduide dagen op afroep plaats, de aanbieder dient voorafgaande aan deze inzameling een melding te doen bij de inzameldienst;

 • h.

  het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

 • i.

  grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m3;

 • j.

  kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 1,0 meter en niet zwaarder dan 35 kilogram.

 • k.

  klein chemisch afval (KCA) dient te worden overgedragen of ter inzameling worden

  aangeboden in de door de gemeente verstrekte milieubox. Deze moet goed gesloten

  worden aangeboden aan de bevoegde inzamelaar.

 • l.

  asbesthoudend materiaal kan alleen worden afgegeven op het overslagstation als het

  luchtdicht en degelijk is verpakt in kunststof van een goede kwaliteit (dikte tenminste

  0,2 mm);

 • 2.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • a.

  grof huishoudelijk afval evenals elektrische en elektronische apparatuur worden op de afvalkalender van de gemeente Schiermonnikoog aangeduide dagen op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden na 07.00 uur op de aangegeven dag. Afvalstoffen die niet door de inzameldienst worden meegenomen moeten voor 19.00 uur van de openbare weg worden verwijderd;

 • b.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 08.00 en 20.00 uur worden gebruikt.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Gereserveerd.

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval inzamelen.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden in overeenstemming met de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1.

  Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  bedrijfsafval mag alleen worden ingezameld tussen 08.00 en 20.00 uur;

 • b.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • c.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker in overeenstemming met de daarvoor geldende regels.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 2009.

 • 2.

  Het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening vastgesteld op 21 februari 2001 wordt

  ingetrokken.

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2008 van de gemeente Schiermonnikoog.

overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.