Regeling Subsidieverordening Verduurzaming particuliere woningbouw Schiermonnikoog 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-05-2014
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Onbekend
 • Datum ondertekening 04-03-2014
 • Bron bekendmaking www.schiermonnikoog.nl
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

‘Subsidieverordening Verduurzaming particuliere woningbouw Schiermonnikoog 2014’

Hoofdstuk 1. :Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieverordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Subsidie: een subsidie op basis van art. 4:21 Awb evenals een subsidie op grond van deze verordening;

 • c.

  Duurzaam bouwen maatregel bestaande bouw (Dubo-maatregel bestaande bouw): een maatregel in bestaande woningen als opgenomen in bijlage 1 van deze verordening; de bij afzonderlijke maatregelen genoemde bedragen zijn aan de aanvrager uit te keren bedragen;

 • d.

  Energiebesparende maatregelen: de in bijlage 1 van deze subsidieverordening genoemde opgenomen maatregelen.

 • e.

  Aanvrager: alleen natuurlijke personen kunnen de subsidie aanvragen. De natuurlijke persoon is eigenaar van een permanent bewoonde bestaande woning binnen de gemeente Schiermonnikoog;

 • f.

  Aanvraagformulier: het door het college vastgestelde formulier “Aanvraag Subsidie Energiebesparing”;

 • g.

  Gereedmeldingsformulier: het door het college vastgestelde formulier “Vaststelling Subsidie Energiebesparing”;

 • h.

  Aanvraag om verlening van een subsidie: een aanvraag van de aanvrager om een beschikking tot subsidieverlening op basis van een aanvraagformulier als opgenomen in bijlage 2 van deze subsidieverordening;

 • i.

  Aanvraag om vaststelling van een subsidie: een aanvraag van de aanvrager op een beschikking tot subsidievaststelling op basis van een gereedmeldingsformulier als opgenomen in bijlage 3 van deze subsidieverordening.

 • j.

  Bestaande woning: een woning die 12 weken na de officiële data van oplevering, of langer, is opgeleverd.

 • k.

  Beschikking tot subsidieverlening: de beslissing van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog op de aanvraag om de verlening van subsidie die voorafgaande aan de voltooiing van de energiebesparende maatregelen wordt gegeven en waardoor al dan niet een voorwaardelijke aanspraak op financiële middelen ontstaat;

 • l.

  Beschikking tot subsidievaststelling: de beslissing van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog op de aanvraag om vaststelling van subsidie die aan geeft in hoeverre de voorwaarden zijn vervuld en hoeveel het exacte subsidiebedrag bedraagt en waardoor een onvoorwaardelijke en definitieve aanspraak op het vastgestelde subsidiebedrag ontstaat;

 • m.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van een subsidie voor bestaande woningen krachtens deze verordening;

 • n.

  Stimuleringspremie: extra premie in de bestaande woningbouw.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening gemeente Schiermonnikoog is van toepassing voor zover daarvan in deze verordening niet wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel van de verordening en doelgroep

Deze verordening heeft ten doel het verstrekken van subsidie aan de aanvrager ten behoeve van het treffen van energiebesparende maatregelen aan een bestaande woning. Deze energiebesparende maatregelen hebben als doel het energieverbruik van deze woningen te verminderen. Per maatregel als genoemd in deze verordening kan eenmaal een subsidie worden verkregen. Projecten van meerdere woningen kunnen afzonderlijk worden behandeld. Per woning blijft het maximale subsidiebedrag gehandhaafd.

Artikel 4 Bevoegdheid burgemeester en wethouders

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten op grond van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 2 Inhoud van de aanvraag

Artikel 5 Wijze van indienen van een aanvraag

De aanvrager vraagt de subsidie aan met het formulier: “Aanvraag Subsidie Energiebesparing”, welke is vastgesteld door het college. Alle in het aanvraagformulier gevraagde gegevens moeten bij het indienen van de aanvraag verstrekt worden.

Hoofdstuk 3 Verlening van de subsidie

Artikel 6 De voorwaarden voor de subsidie

1)De subsidie wordt verleend als aan de volgende voorwaarden en verplichtingen is voldaan:

 • a)

  De aanvraag heeft betrekking op de energiebesparende maatregelen bij een bestaande woning zoals opgenomen in bijlage 1 van deze subsidieverordening;

 • b)

  Een energiebesparende maatregel dient een permanent karakter te hebben;

 • c)

  Een aan te brengen energiebesparende maatregel is voorafgaande aan het aanbrengen daarvan niet eerder gebruikt in de woning;

Artikel 7 Subsidieplafond en de hoogte van de subsidie

1.

Per woning kan maximaal aan subsidie worden verleend: een bedrag van € 1000,- als stimuleringspremie voor verbetering van isolatie.

2.

Het subsidieplafond wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

3.

Voor de berekening van het totale subsidiebedrag wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 1 van deze verordening opgenomen overzicht van energiebesparingsmaatregelen.

4.

Het college van burgemeester en wethouders kennen slechts subsidie toe voor zover de begrote financiële middelen toereikend zijn.

5.

Subsidieverlening geschiedt op volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat indien een aanvrager niet alle in het aanvraagformulier gevraagde gegevens heeft verstrekt dan wel niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag voldoet aan de vereisten van het aanvraagformulier en aan de wettelijke voorschriften, als datum van ontvangst geldt. Indien het college van burgemeester en wethouders op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één aanvraag ontvangt, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 8 Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

1.

De beschikking tot subsidieverlening vermeldt de maximale hoogte van de subsidie;

2.

De beschikking vermeldt de voorgenomen energiebesparende maatregel(en);

3.

De beschikking vermeldt de vervolgstappen die de aanvrager na het implementeren van de energiebesparingsmaatregel(en) moet ondernemen.

4.

De beschikking tot subsidieverlening vermeldt of aan de voorwaarden en verplichtingen als bedoeld in art. 6, lid 1 van deze verordening is voldaan en aan welke voorschriften en verplichtingen moet worden voldaan.

5.

Het college van burgemeester en wethouders kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Hoofdstuk 4 Vaststelling van subsidie

Artikel 9 Wijze voor indienen en inhoud van de aanvraag tot vaststelling van subsidie

1.

De aanvrager dient binnen 12 weken na ontvangst van de eindfactuur een aanvraag om vaststelling van de subsidie in bij het college met behulp van het gereedmeldingsformulier, “Vaststelling Subsidie Energiebesparing” genoemd.

2.

Alle in het gereedmeldingsformulier gevraagde gegevens worden bij de indiening van de aanvraag om vaststelling van subsidie verstrekt.

Artikel 10 Beschikking tot subsidievaststelling

1.

De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt in ieder geval;

 • a)

  Het totaal uit te keren subsidiebedrag in euro’s;

 • b)

  Het rekeningnummer van de aanvrager en de maand waarin het subsidiebedrag wordt overgemaakt;

 • c)

  De energiebesparingsmaatregel(en) die zijn uitgevoerd.

2.

Het bedrag dat als subsidie wordt uitgekeerd kan niet hoger zijn dan het bedrag dat in de beschikking tot subsidieverlening is opgenomen.

Hoofdstuk 5 Uitbetaling

Artikel 11 Uitbetaling van subsidie

1.

De subsidie wordt door burgemeester en wethouders binnen 4 weken na afgifte van de beschikking tot subsidievaststelling aan de aanvrager uitbetaald als bijdrage ineens;

2.

Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

3.

Een subsidie wordt pas uitbetaald als:

 • a)

  De maatregel(en) is/zijn uitgevoerd;

 • b)

  Een gespecificeerde factuur is overhandigd;

 • c)

  Een betalingsbewijs is overhandigd.

Hoofdstuk 6 Procedurebeschrijving

Artikel 12 Procedurebeschrijving van subsidieaanvraag

1.

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van het formulier “Aanvraag Subsidie Energiebesparing” en bijbehorende bijlage(n), wordt een ontvangstbevestiging verstuurd naar de aanvrager.

2.

Binnen 8 weken na ontvangst van het formulier “Aanvraag Subsidie Energiebesparing” en bijbehorende bijlage(n), wordt de subsidieaanvraag beoordeeld en de beschikking tot subsidieverlening of -afwijzing opgesteld en verstuurd. Het college kan zijn beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen; hiervan doet het vóór afloop van de in dit lid vermelde termijn mededeling aan de subsidieaanvrager.

3.

Het college stelt het bedrag van de subsidie vast binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag daartoe dan wel nadat de termijn voor het indienen van een aanvraag tot vaststelling van de subsidie is verstreken. Het college kan zijn beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen; hiervan doet het vóór afloop van de in dit lid vermelde termijn mededeling aan de subsidieontvanger.

4.

De subsidie wordt binnen 4 weken na afgifte van de beschikking tot subsidievaststelling aan de aanvrager uitbetaald.

5.

Voor de toepassing van lid 1 tot en met 3 geldt dat de datumstempel van de gemeente Schiermonnikoog bepalend is.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 13 Onduidelijkheden in de verordening

Het college treft de nodige voorzieningen en/of neemt de nodige beslissingen in alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet of onduidelijk is.

Artikel 14 Evaluatie doeltreffendheid en effecten subsidie in de praktijk

Overeenkomstig het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht zal jaarlijks een evaluatie van

de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie plaatsvinden.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2014; de hiervoor geldende verordening wordt dan ingetrokken.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Subsidieverordening verduurzaming particuliere woningbouw Schiermonnikoog 2014’.

Bijlage 1.

Stimuleringspremie

Stimuleringspremie voor energiebesparende maatregelen van maximaal € 1000,= per woning. Aantonen door middel van rekeningen.

Nummer Maatregel Subsidiebedrag

Regeling informatie

1 Isolatie dak 20% totaalbedrag

2 Isolatie vloer 20% totaalbedrag

3 Isolatie gevel 20% totaalbedrag

4 Aanbrengen dubbel glas 20% totaalbedrag

Bovenstaande maatregelen kunnen worden gecombineerd.

De subsidie zal worden verstrekt voor zover het betreffende fonds voldoende middelen bevat.

Omschrijving van de maatregelen uit bijlage 1.

Stimuleringspremie

Voor bestaande woningbouw kan eenmalig een stimuleringspremie worden verstrekt van maximaal € 1000,= voor verbetering van de isolatie van de woning. De maatregelen kunnen bestaan uitisolatieverbetering van dak, vloer, gevel en/of het aanbrengen van dubbel glas.

Het is verstandig te allen tijde de gemeente te raadplegen.