Regeling Reglement van Orde Commissie Sociaal Domein gemeente Schiermonnikoog

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 25-05-2016
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Onbekend
 • Datum ondertekening 19-04-2016
 • Bron bekendmaking officielebekendmakingen.nl, nieuwsbrief, website
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2015;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

I.Te benoemen in de commissie Sociaal Domein:

Leden: H. Klein

M.H.J.H. Rupert-Simons

A.W. van der Meulen

W.J. Groendijk

Secretaris: nader te bepalen

Adviseurs: Portefeuillehouder Sociale Domein

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

II.Vast te stellen het hiernavolgende

“ Reglement van Orde Commissie Sociaal Domein gemeente Schiermonnikoog “

Artikel 1 : Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Commissie Sociaal Domein: de door de raad ingestelde commissie Sociaal Domein

 • b.

  Voorzitter: de door de commissie uit zijn midden benoemde voorzitter.

 • c.

  Lid: elk door de raad benoemd lid van de commissie Sociaal Domein.

 • d.

  Drie decentralisaties: de decentralisaties van de AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg naar de gemeenten.

Artikel 2: Taken en bevoegdheden commissie Sociaal Domein

a.

De commissie Sociaal Domein is een commissie voor overleg ter voorbereiding op en advies aan de raad en college over de uitvoering van de drie decentralisaties.

b.

De raad te ondersteunen, in de breedste zin van het woord, bij zijn kader stellende rol binnen het Sociaal Domein.

Artikel 3: De voorzitter

De voorzitter is belast met:

 • a.

  Het leiden van de vergaderingen van de commissie Sociaal Domein. De voorzitter neemt deel aan de vergadering en heeft stemrecht.

 • b.

  Het aansturen van de leden en de secretaris van de commissie Sociaal Domein.

 • c.

  Het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige advisering van de commissie Sociaal Domein.

 • d.

  Het woordvoerderschap van de commissie Sociaal Domein.

 • e.

  De voorzitter kan één of meer van zijn taken mandateren aan de secretaris, één van de leden of één van de ambtelijke medewerkers.

Artikel 4 De secretaris

a.

Voert het secretariaat van de commissie Sociaal Domein.

b.

Adviseert de commissie Sociaal Domein over zaken die het werk van de commissie betreffen.

c.

Adviseert de commissie Sociaal Domein en de raad over de verdere ontwikkeling in taken en werkwijze van de commissie.

Artikel 5 De leden

a.

De raad benoemt per fractie een lid, op voordracht van de fracties, dit kunnen ook schaduwfractieleden zijn.

b.

Bij tussentijdse vervanging wordt een lid dat namens een fractie zitting heeft vervangen door een lid van dezelfde fractie.

c.

De commissie kan burgerleden benoemen.

Artikel 6 Plaatsvervanging

a.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door één van de leden.

b.

Leden kunnen zich bij afwezigheid laten vervangen door een fractiegenoot.

Artikel 7 Wijze van vergaderen

a.Frequentie

De commissie Sociaal Domein vergadert zo dikwijls als de voorzitter het nodig acht, of indien tenminste 2/3 van het aantal leden dit wenst.

b.Oproep

De secretaris van de commissie Sociaal Domein zorgt dat alle leden en plaatsvervangende leden uiterlijk 10 dagen voor een vergadering een oproep vergezeld van een agenda ontvangen.

c.Agenda

De secretaris stelt, in overleg met de voorzitter en portefeuillehouder, de agenda voor elke vergadering op.

e.Openbaarheid

De vergaderingen van de commissie Sociaal Domein zijn openbaar. Op voorstel van de voorzitter kan de commissie besluiten in beslotenheid te vergaderen voor het behandelen van zaken met een vertrouwelijk karakter.

Alle raadsleden ontvangen het verslag van de vergaderingen van de commissie Sociaal Domein.

Artikel 8 Adviseurs

a.

De commissie Sociaal Domein kan in voorkomende gevallen worden aangevuld met adviseurs extern, of ambtelijk na overleg met het college voor het leveren van ambtelijke bijstand.

b.

De portefeuillehouder Sociaal Domein uit het college wordt uitgenodigd bij de vergaderingen aanwezig te zijn.

c.

De commissie Sociaal Domein kan advies van derden inroepen.

Artikel 9 Verslaglegging

 • a.

  Van iedere bijeenkomst van de commissie Sociaal Domein wordt een verslag op hoofdlijnen opgesteld.

 • b.

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • c.

  Het vastgestelde verslag wordt ter kennisname naar de raad gestuurd.

Aldus gewijzigd in de openbare vergadering van 19 april 2016

, voorzitter (D.J. Stellingwerf)

, griffier (S.T. van der Zwaag)