Regeling Regeling ouderschapsverlof gemeente Schiermonnikoog 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 25-08-2014
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2014
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Onbekend
 • Datum ondertekening 25-08-2014
 • Bron bekendmaking www.schiermonnikoog.nl
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog;

Gelet op de bereikte overeenstemming van het Georganiseerd overleg d.d. 25 augustus 2014

Besluit

Vast te stellen de navolgende regeling:

Artikel 1 algemene bepalingen

Op deze Regeling is de Wet arbeid en zorg en de CAR UWO van toepassing.

Artikel 2 ouderschapsverlof

Op grond van de Wet arbeid en zorg (Waz) hebben ambtenaren recht op 26 weken ouderschapsverlof. De medewerker, die op grond van de Waz ouderschapsverlof opneemt, heeft op grond van de CAR UWO recht op doorbetaling van een percentage van zijn bezoldiging over dit verlof gedurende ten hoogste 13 maal de formele arbeidsduur per week.

Artikel 3 recht op ouderschapsverlof

De medewerker heeft (conform Waz en CAR UWO) recht op betaald ouderschapsverlof als hij:

 • voldoet aan de criteria waarop op grond van de Wet arbeid en zorg recht ontstaat op ouderschapsverlof;

 • tenminste een jaar in dienst is bij de gemeente;

 • ouder is van of verantwoordelijk is voor een inwonend kind in de leeftijd tot 8 jaar;

 • niet eerder voor dit kind bij een andere werkgever ouderschapsverlof heeft genoten;

 • tenminste drie maanden voor de gewenste ingangsdatum van het verlof een verzoek heeft ingediend;

 • schriftelijk verklaart op de hoogte te zijn van de terugbetalingsverplichting;

 • daarnaast in de tijd van het ouderschapsverlof geen andere betaalde arbeid gaat verrichten.

Artikel 4 doorbetaling bij ouderschapsverlof

De medewerker heeft recht op doorbetaling bij ouderschapsverlof zoals bepaald in de standaardregeling van de CAR UWO. Alle bepalingen van de standaardregeling zijn van toepassing, inclusief opbouw van vakantietoeslag, bepalingen bij ziekte en de terugbetalingsregeling bij ontslag.

Artikel 5 inwerkingtreding

De regeling ouderschapsverlof gemeente Schiermonnikoog 2014 treedt in werking per 1 januari 2014.

Burgemeester Secretaris

J.Stellinga B. Boelens