Regeling Nadere regels Wmo Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2017
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Onbekend
 • Datum ondertekening 13-12-2016
 • Bron bekendmaking officielebekendmakingen.nl en schiermonnikoog.nl
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

Lid 1. Burgers die voldoen aan alle hieronder genoemde voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor de Regeling Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten:

 • 1.

  Op het moment van aanvraag ingeschreven staat in de gemeente Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. of Schiermonnikoog én

 • 2.

  In het betreffende kalenderjaar 18 jaar of ouder is én

 • 3.

  Inkomen heeft die na toetsing door het CAK valt onder de laagste inkomenscategorie voor de betaling van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage van het betreffende kalenderjaar én

 • 4.

  Indicatie heeft voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) én

 • 5.

  Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betaalt via het CAK.

Lid 2. Deze financiële tegemoetkoming bedraagt een forfaitair bedrag van € 400,- per persoon per kalenderjaar. Indien er gebruik wordt gemaakt van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima in 2016 bedraagt de forfaitaire vergoeding € 180,- per persoon per kalenderjaar indien aan de voorwaarden wordt voldaan zoals opgenomen in lid 1 van deze nadere regels.

Lid 3. Het college toetst of een aanvraag kan worden gehonoreerd op basis van de meest recente factuur die is betaald aan het CAK over het betreffende jaar voor een eigen inkomensafhankelijke bijdrage voor een Wmo-voorziening. Hieruit moet blijken dat de aanvrager onder de laagste inkomenscategorie valt.

Lid 4. De aanvraagprocedure loopt van 1 maart tot en met 31 mei volgend op het betreffende kalenderjaar.

Lid 5. de regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Toelichting:

Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 12 uit de Wmo-verordening 2015, waarbij een tegemoetkoming voor bijzondere meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten mogelijk wordt gemaakt.

Inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van de PW-norm kunnen gebruik maken van een uitgebreide collectieve ziektekostenverzekering. Deze verzekering kent een uitgebreider aanvullend pakket, waardoor inwoners in aanmerking komen voor vergoeding van diverse meerkosten door ziekte of beperking. Zo wordt onder meer de eigen bijdrage CAK voor Wmo-voorzieningen vergoed. Om deze reden worden de gebruikers van deze collectieve ziektekostenverzekering gecompenseerd met een lagere forfaitaire vergoeding (€ 180,- per persoon per kalenderjaar) indien wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in lid 1 van de nadere regels.

Lid 2 stelt een vast bedrag per jaar vast, gebaseerd op de maximale eigen inkomensafhankelijke bijdrage CAK.

Lid 3. Het CAK heeft in dit kader het (gezamenlijk) inkomen en vermogen al getoetst. Bij nieuwe gevallen wordt een beschikking afgegeven onder voorbehoud van de toetsing van het (verzamel)inkomen door het CAK, waaruit moet blijken dat de aanvrager in de laagste inkomenscategorie valt. De peildatum is 31 december van het betreffende jaar.