Regeling Nadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk Verordening jeugdhulp 2018 gemeente Schiermonnikoog

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 19-12-2018
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft Jeugdhulp
  • Datum ondertekening 19-12-2018
  • Bron bekendmaking gmb-2018-277681
  • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog;

Gelezen het voorstel aan het college van 11 december 2018;

Gelet op het bepaalde in artikel 11 lid 2 van de Verordening jeugdhulp 2018 gemeente Schiermonnikoog;

B E S L U I T :

Vast te stellen de navolgende

Nadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk Verordening jeugdhulp 2018 gemeente Schiermonnikoog

Artikel 1 gebruikelijke hulp

1. Onder gebruikelijke hulp van ouder(s) aan een jeugdige als bedoeld in de Verordening jeugdhulp wordt in beginsel verstaan hetgeen vóór 2015 in de CIZ-indicatiewijzer (AWBZ) en in het handboek Indicatiestelling jeugd-ggz daaromtrent was opgenomen, zoals dit in de bij dit besluit behorende bijlage is opgenomen.

2. Ouders zijn in beginsel gehouden de tot hun gezin behorende kinderen de hulp, bedoeld in het eerste lid, te bieden.

3. In een (gedeeltelijke) afwijzing van een individuele voorziening, omdat er sprake is van gebruikelijke hulp dient gemotiveerd te worden waarom de verzochte hulp voor het betreffende kind onder gebruikelijke hulp valt.

Artikel 2 bovengebruikelijke hulp

Bij de beoordeling in hoeverre de hulpvraag van een jeugdige de gebruikelijke hulp van de ouder(s) overstijgt kan ten behoeve van een onderzoek daarnaar van de ouder(s) worden gevraagd om medewerking daaraan te verlenen. De ouder(s) zijn verplicht aan zo’n verzoek te voldoen, om zodoende, tenzij het op een andere manier kan worden vastgesteld, het recht op een individuele voorziening te kunnen vaststellen.

Artikel 3 sociaal netwerk

Indien geoordeeld wordt dat de hulpvraag van een jeugdige de gebruikelijke hulp van de ouder(s) overstijgt kan ter zake van een beslissing over toekenning van een individuele voorziening rekening worden gehouden met de mogelijkheid van hulp vanuit het sociaal netwerk van de jeugdige of zijn ouder(s).

Artikel 4 hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan van het bepaalde in deze nadere regels ten gunste van de verzoeker om een individuele voorziening worden afgeweken indien toepassing leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.