Regeling Handhavingverordening gemeente Schiermonnikoog

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2005
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Onbekend
 • Datum ondertekening 25-01-2005
 • Bron bekendmaking Dorpsbode, 2007, 7
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

gelet op artikel 8a van de Wet werk en bijstand; de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 januari 2005;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

Handhavingverordening gemeente Schiermonnikoog

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet : de Wet werk en bijstand (WWB);

  • b.

   het college : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog;

  • c.

   directoraat : de gemeentesecretarissen van de gemeenten Dantumadeel en Dongeradeel

  • d.

   handhavingsbeleidsplan: het door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin de visie en de kaders zijn vastgelegd voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

  • e.

   activiteitenplan : jaarlijks door het college vast te stellen plan waarin de, in opverleg met het directoraat, door de productgroep Sociale Zaken van de gemeente Dantumadeel te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd.

Artikel 2 Activiteitenplan

1.

Het college stelt jaarlijks een activiteitenplan vast waarin onder andere aandacht wordt besteed aan de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

2.

Het college zendt eenmaal per jaar aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het gevoerde handhavingsbeleid. Dit verslag sluit aan bij het verslag als bedoeld in artikel 77 van de wet.

Artikel 3 Onderwerpen activiteitenplan

Het activiteitenplan als genoemd in artikel 2, lid 1, besteedt in ieder geval aandacht aan:

 • a.

  De uit het handhavingsbeleidplan voortvloeiende activiteiten voor het opvolgende jaar.

 • b.

  Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

 • c.

  Het opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

Artikel 4 Nadere regels

Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

Artikel 5 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Handhavingverordening gemeente Schiermonnikoog”.