Regeling Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 08-07-2020
  • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2020
  • Datum uitwerking-treding
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 16-06-2020
  • Bron bekendmaking gmb-2020-174059
  • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

Gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 26 mei 2020,

Gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 85, de artikelen 107 tot en met 107 e, artikel 156 van de gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het raadsbesluit d.d. 15 december 2015 tot het instellen van een werkgeverscommissie;

Gelet op de inwerkingtreding van de WNRA per 1 januari 2020.

BESLUIT:

Vast te stellen het delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2020

Artikel 1

1. Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie worden overgedragen de bevoegdheden te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten (artikel 107 e lid 2 Gemeentewet),

2. Voor de griffier worden ten aanzien van de lokale regelingen voor arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijke geldende cao, de bepalingen gevolgd zoals die voor de gemeentelijke organisatie ressorterend onder de gemeentesecretaris in het personeelsreglement zijn vastgelegd. Indien van toepassing daarvan een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren, kan de werkgeverscommissie hiervan besluiten af te wijken.

3. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden laten uitvoeren door een gevolmachtigde.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020. Het oude delegatiebesluit vastgesteld op 15 december 2015 vervalt op dezelfde datum.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 juni 2020,