Regeling Beleidsregels voor ontheffingen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen op Schiermonnikoog

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 04-02-2004
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 27-01-2004
 • Bron bekendmaking gmb-2017-196920
 • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

Overwegende dat,

 • 1.

  op grond van artikel 149 WVW en van artikel 87 van het RVV 1990 ontheffing kan worden verleend van het verbod de wegen op Schiermonnikoog te berijden met motorvoertuigen en bromfietsen (besluit van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog d.d. 19 augustus 1992).

 • 2.

  op grond van het besluit ‘delegatie bestuursbevoegdheden medebewindwetgeving’ d.d. 29 april 2003 de burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben om ontheffingen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen te verlenen en dat burgemeester en wethouders daarbij beleidsregels kunnen vaststellen;

 • 3.

  Op grond van artikel 5.15 van de Algemene Plaatselijke Verordening burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben ontheffingen te verlenen voor het verbod om zich met een voertuig buiten de verharde wegen te bevinden;

 • 4.

  het college alleen een ontheffing van het rijverbod verleent, wanneer het voertuig in redelijkheid onmisbaar is voor het vervoer, dat met behulp van dat voertuig uitgevoerd wordt.

Besluit

vast te stellen de navolgende beleidsregels voor ontheffingen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen op Schiermonnikoog

Artikel 1

 • 1.

  Een eilander ontheffing rijverbod is een ontheffing van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen van inwoners en bedrijven die zijn gevestigd in de gemeente Schiermonnikoog;

 • 2.

  Een tijdelijke ontheffing rijverbod is een ontheffing van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen voor personen en bedrijven die jaarlijks minder dan 10 aaneengesloten dagen een motorvoertuig op het eiland nodig hebben.

 • 3.

  Een jaarontheffing rijverbod is een ontheffing van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen van bedrijven die niet in de gemeente Schiermonnikoog zijn gevestigd en die meer dan 10 aaneengesloten dagen een auto op het eiland nodig hebben.

 • 4.

  Een bijzondere, tijdelijke ontheffing rijverbod is een ontheffing van de geslotenverklaring voor mensen vanwege hun handicap afhankelijk zijn van een motorvoertuig

 • 5.

  Een strandontheffing is een ontheffing van het verbod om zich met een voertuig buiten de verharde paden te bevinden.

 

Artikel 2 Algemene ontheffing geslotenverklaring

Motorvoertuigen die herkenbaar zijn als politievoertuig, brandweervoertuig, ambulancevoertuig of lijkauto hebben ontheffing van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen.

 

Artikel 3 Het verlenen van een eilanderontheffing rijverbod

 • 1.

  Inwoners van Schiermonnikoog hebben per adres voor maximaal één motorvoertuig recht op een eilanderontheffing rijverbod.

 • 2.

  Het adres moet door aanvrager permanent bewoond worden, blijkend uit de registratie in de gemeentelijke basisadministratie. Op het betreffende adres moet permanente bewoning zijn toegestaan.

 • 3.

  Aanvrager is in het bezit van een voor het voertuig geldig rijbewijs.

 • 4.

  Bedrijven, gevestigd op Schiermonnikoog, hebben voor bedrijfsvoertuigen recht op een ontheffing van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen als het voertuig aantoonbaar onmisbaar is voor het uitvoeren van de werkzaamheden van het betreffende bedrijf. 

Artikel 4 het gebruik van een eilanderontheffing rijverbod

 • 1.

  Alle ingezetenen van de gemeente Schiermonnikoog mogen op het eiland elk motorvoertuig besturen waarvoor een eilandontheffing is afgegeven;

 • 2.

  Een bedrijfsvoertuig mag naast de ontheffinghouder ook bestuurd worden door werknemers

 • 3.

  Een bedrijfsvoertuig waarvoor een eilandontheffing is afgegeven mag zowel bedrijfsmatig als privé gebruikt worden.

 

Artikel 5 het verlenen van een tijdelijke ontheffing rijverbod

 • 1.

  Tijdelijke ontheffing wordt verleend, indien dit strekt tot behartiging van redelijke belangen op Schiermonnikoog, waarbij het motorvoertuig onmisbaar is.

 • 2.

  Tijdelijke ontheffing wordt onder andere verleend als het gaat om de volgende genoemde zaken;

  • a.

   ingerichte servicewagens, noodzakelijk voor werkzaamheden op het eiland;

  • b.

   vrachtauto’s voor (bouw)materialen, die moeten worden afgeleverd op het eiland;

  • c.

   vracht- of bestelauto’s ten behoeve van verhuizingen;

  • d.

   noodzakelijk vertegenwoordigersbezoek, mits er grote hoeveelheden goederen moeten worden vervoerd.

  • e.

   motorvoertuigen noodzakelijk voor radio-, t.v.- en filmopnamen;

  • f.

   motorvoertuigen van inwoners van de gemeente Schiermonnikoog;

  • g.

   motorvoertuigen noodzakelijk voor het vervoer van paardentrailers noodzakelijk voor het vervoer van paarden;

 • 3.

  Tijdelijke ontheffingen rijverbod worden niet verleend voor auto’s, alleen te gebruiken voor het vervoer van aanhangwagens.

 

Artikel 6 Het gebruik van een tijdelijke ontheffing rijverbod

 • 1.

  De tijdelijke ontheffing rijverbod is alleen geldig voor de route die is aangegeven op de tijdelijke ontheffing;

 • 2.

  Een tijdelijke ontheffing is alleen geldig voor de dagen die op de ontheffing zijn aangegeven.

 

Artikel 7 Het verlenen van een jaarontheffing rijverbod

 • 1.

  Een jaarontheffing rijverbod wordt afgegeven als ontheffing voor meer dan 10 afzonderlijke dagen wordt aangevraagd.

 • 2.

  Voor het afgeven van een jaarontheffing zijn de beleidsregels in artikel 5 van toepassing.

 • 3.

  Een jaarontheffing is geldig met ingang van 15 december voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de ontheffing betrekking heeft.

 • 4.

  Een jaarontheffing eindigt op 15 januari volgend op het kalenderjaar waarop de ontheffing betrekking heeft.

 

Artikel 8 Het gebruik van een jaarontheffing rijverbod

Voor het gebruik van een jaarontheffing zijn de beleidsregels in artikel 6 van toepassing.

 

Artikel 9 Het verlenen van een bijzondere, tijdelijke ontheffing rijverbod

 • 1.

  Een bijzondere, tijdelijke ontheffing rijverbod wordt verleend, als de aanvrager in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart of als de aanvrager een recente verklaring van een arts overlegt waaruit de noodzaak tot het gebruik van een eigen motorvoertuig op het eiland blijkt;

 • 2.

  Een bijzondere, tijdelijke ontheffing rijverbod wordt voor maximaal 30 dagen afgegeven;

 • 3.

  Als de aanvrager, naast de in lid 1 genoemde criteria, kan aantonen in het bezit te zijn van een zomerwoning op Schiermonnikoog, dan kan een bijzondere, tijdelijke ontheffing voor maximaal een kalenderjaar worden afgegeven.

 

Artikel 10 Het gebruik van een bijzondere, tijdelijke ontheffing rijverbod

 • 1.

  Het motorvoertuig, waarvoor een bijzondere, tijdelijke ontheffing rijverbod is afgegeven, mag alleen op Schiermonnikoog worden gebruikt wanneer de betreffende gehandicapte persoon in het voertuig aanwezig is.

 • 2.

  De bijzondere, tijdelijke ontheffing is geen parkeerontheffing.

Artikel 11 Het verlenen van een strandontheffing

 • 1.

  Een strandontheffing wordt verleend, als ontheffinghouders van een eilander ontheffing rijverbod deze aanvragen.

 • 1.

  Gelet op hetgeen bepaald is in het eerste lid kan het college nadere regels stellen.

 

Artikel 12 Het gebruik van een strandontheffing

 • 1.

  Een strandontheffing is geldig voor het Noordzeestrand tussen paal 1 en de oostpunt van het eiland;

 • 2.

  In de periode van 15 april tot 15 september wordt slechts op het strand gereden tussen 20.00 uur en 07.00 uur.

 • 3.

  In de periode van 15 april tot 15 september mag op het hele strand gereden worden over een strook vanaf de waterlijn tot 100 meter richting duinen.

 • 4.

  In de periode van 15 september tot 15 april mag op het hele strand gereden worden tot aan de duinvoet, de voet van de stuifdijk en tot aan de denkbeeldige lijn in het verlengde van de stuifdijk tot aan de Balg. Deze lijn mag niet richting wad en kwelder worden overschreden.

 • 5.

  Voor het bereiken van het strand wordt alleen gebruik gemaakt van de duinovergangen aan het eind van de Badweg en het eind van de Prins Bernhardweg.

 • 6.

  Er wordt niet gereden op met vegetatie begroeide gedeelten van het strand.

 • 7.

  Door het rijden worden de zich op het strand bevindende personen en dieren niet in gevaar gebracht, opgeschrikt of gehinderd. Er wordt voldaan aan de bepalingen van of krachtens de Wegenverkeerswetgeving.

 • 8.

  Het rijden op het strand draagt in ieder geval niet het karakter van racen of crossen, waaronder in dit verband wordt verstaan het wedijveren in snelheid en/of behendigheid.

 

Artikel 13 Het aanvragen van ontheffingen

 • 1.

  Een aanvraag voor een ontheffing wordt minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de dag waarop de ontheffing ingaat ingediend.

 • 2.

  Indien een aanvraag voor een ontheffing wordt ingediend minder dan 3 werkdagen voor het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kunnen burgemeester en wethouders de ontheffing intrekken, indien zij van mening zijn dat de aard van de gevraagde ontheffing zodanig is dat voor een verantwoorde beoordeling van de aanvraag onvoldoende tijd aanwezig is.

 

Artikel 14 Maximale gewichten en maten voor motorvoertuigen

Ontheffing wordt alleen verleend als voertuigen voldoen aan de volgende afmetingen en gewichten.

 • 1.

  De wieldruk van een voertuig is maximaal 5.000 kg;

 • 2.

  De asdruk van een voertuig is maximaal 10.000 kg;

 • 3.

  Het totaal gewicht van een voertuig is maximaal 25.000 kg;

 • 4.

  Binnen de bebouwde kom heeft een voertuig een maximale lengte van 12 meter;

 • 5.

  Binnen de bebouwde kom heeft een samenstel van voertuigen een maximale lengte van 16 meter;

 • 6.

  Binnen de bebouwde kom zijn geen vrachtwagentrekkers met opleggers toegestaan.

 • 7.

  Lid 5 en lid 6 zijn niet van toepassing als een ondeelbare lading moet worden vervoerd;

 • 8.

  Lid 3 en lid 6 zijn niet van toepassing voor voertuigen voor melktransport en voertuigen voor betontransport. Voor deze voertuigen geldt een maximum gewicht van 35.000 kg indien deze voertuigen maximaal 1 onbestuurbare as hebben.

 

Artikel 15 Algemene bepalingen

 • 1.

  De ontheffing is voertuiggebonden.

 • 2.

  De ontheffing moet zichtbaar en ongehinderd afleesbaar voor scanapparatuur aanwezig zijn achter de voorruit van het voertuig. Indien dit niet mogelijk is, draagt de bestuurder de ontheffing bij zich. 

Artikel 16 Leges

voor het afgeven van een ontheffingen zijn leges verschuldigd. De leges worden jaarlijks vastgesteld en opgenomen in de bij de Legesverordening behorende tarieventabel van de gemeente Schiermonnikoog.

 

Artikel 17 Intrekking of wijziging van de ontheffing rijverbod

De ontheffing rijverbod wordt ingetrokken of gewijzigd:

 • 1.

  Indien een ontheffinghouder dit verzoekt;

 • 2.

  Als ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvoldoende gegevens zijn ingediend;

 • 3.

  Wanneer er zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 • 4.

  Wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften;

 • 5.

  Om redenen van openbaar belang.

 

Artikel 18 Afwijkingsbevoegdheid

Conform artikel 4:84 van de Awb handelen burgemeester en weghouders overeenkomstig deze beleidsregels, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

 

Artikel 19 Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: "Beleidsregels voor ontheffingen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen op Schiermonnikoog”.

 

Artikel 20 Overgangsbepaling en inwerkingtreding

 • 1.

  Eerder afgegeven ontheffingen vervallen drie maanden na inwerkingtreding van deze beleidsregels.

 • 2.

  Als ontheffingen geldig zijn op de dag dat deze beleidsregels in werking treden, zullen nieuwe ontheffingen voor dezelfde periode kosteloos worden verstrekt.

 • 3.

  Conform artikel 3:42 van de Awb wordt de zakelijke inhoud van deze beleidsregels gepubliceerd in de Nieuwe Dockumer Courant.

 • 4.

  De “Beleidsregels voor ontheffingen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen op Schiermonnikoog" treden in werking op de dag na publicatie in de Nieuwe Dockumer Courant.