Regeling beleidsregel Werknemersvoorzieningen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 17-02-2016
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2016
 • Datum uitwerking-treding 28-03-2018
 • Betreft Onbekend
 • Datum ondertekening 19-01-2016
 • Bron bekendmaking www.officielebekendmakingen.nl
 • Kenmerk voorstel Onbekend

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft in zijn vergadering van 19 januari 2016 vastgesteld de ‘beleidsregel Werknemersvoorzieningen’. De regeling treedt in werking op 1 januari 2016.

Beleidsregel Werknemersvoorzieningen

Artikel 1. begripsbepalingen

1.

Alle begrippen die in deze beleidsregels en uitvoeringsinstructies worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (PW) de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

2.

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Uitkering: de PW, de IOAW en IOAZ.

 • b.

  Kandidaat: de persoon met een uitkering zoals omschreven onder a).

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Ferwerderadiel en Schiermonnikoog.

 • d.

  Proefplaatsing: Het tijdelijk verrichten van reguliere werkzaamheden met behoud van uitkering.

 • e.

  Duurzame uitstroom: (gedeeltelijke) uitstroom uit de uitkering voor tenminste 26 weken.

  Artikel 2. Vervoersvoorziening

  • 1.

   De kandidaat met een arbeidsbeperking die een baan vindt en die door zijn/haar beperking niet zelfstandig kan reizen en/of niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan bij de gemeente een vervoersvoorziening aanvragen.

  • 2.

   Om voor een vervoersvoorziening in aanmerking te komen moet aan alle onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • a.

   noodzakelijkheid;

  • b.

   alleen voor woon/werk verkeer;

  • c.

   de kandidaat is woonachtig binnen de gemeente Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Ferwerderadiel en Schiermonnikoog;

  • d.

   de kandidaat behoort tot de doelgroep van de Participatiewet;

  • e.

   de kandidaat behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub e van de Participatiewet;

  • f.

   er sprake is van een dienstverband/arbeidsovereenkomst voor de duur van ten minste 6 maanden en voor minimaal 12 uur per week. Een vervoersvoorziening kan ook worden toegekend gedurende een proefplaatsing;

  • g.

   een eventuele vervoersvergoeding van de werkgever wordt in mindering gebracht op de toe te kennen vervoersvoorziening;

  • h.

   de kandidaat kan geen aanspraak maken op een voorliggende voorziening, bijvoorbeeld vervoersvoorziening WMO, UWV of via een zorgverzekeraar; en

  • i.

   de gemeente biedt de meest adequate en goedkoopste oplossing, kwalitatief verantwoord;

  • j.

   de kosten van de vervoersvoorziening moeten proportioneel zijn, dat wil zeggen dat de investering in de vervoersvoorziening moet opwegen tegen de opbrengsten van uitstroom naar werk. Bij de beoordeling of de kosten proportioneel zijn wordt onder andere meegewogen:

  • ·

   de kosten van de vervoersvoorziening. Alleen de meerkosten boven de kosten voor het gebruik van regulier openbaar vervoer worden vergoed;

  • ·

   de duur van de arbeidsovereenkomst in termen van looptijd (aantal maanden/jaren/bepaalde tijd/onbepaalde tijd);

  • ·

   de omvang van de arbeidsovereenkomst in termen van het aantal uren dat de kandidaat gaat werken.

Artikel 3. Werkplekaanpassing

1.

Is voor de kandidaat met een arbeidsbeperking een aanpassing van de werkplek noodzakelijk om zijn/haar werk uit te voeren, dan kan hiervoor een aanvraag worden ingediend bij de gemeente.

2.

De werkplekaanpassing wordt in principe in bruikleen beschikbaar gesteld aan de werkgever. In specifieke gevallen kan besloten worden de werkplekaanpassing in eigendom te verstrekken.

3.

Om voor een werkplekaanpassing in aanmerking te komen moet aan alle onderstaande voorwaarden worden voldaan:

a.

noodzakelijkheid (de werkplekaanpassing is nodig om de kandidaat zijn/haar werk te kunnen laten uitvoeren;

b.

de kandidaat is woonachtig binnen de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Ferwerderadiel en Schiermonnikoog;

c.

de kandidaat behoort tot de doelgroep van de Participatiewet;

d.

de kandidaat behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub e van de Participatiewet;

e.

er sprake is van een dienstverband/arbeidsovereenkomst voor de duur van ten minste 6 maanden en voor minimaal 12 uur per week. Het toekennen van een werkplekaanpassing gedurende de proefplaatsing behoort tot de mogelijkheden op voorwaarde dat er zekerheid is dat na de proefplaatsing er een arbeidsovereenkomst volgt;

f.

er is geen sprake van een voorliggende voorziening, bijvoorbeeld een bouwbesluit waaruit blijkt dat de desbetreffende werkgever zelf verantwoordelijk is voor de werkplekaanpassing;

g.

algemeen gebruikelijke werkplekaanpassingen die tot de standaarduitrusting van de werkgever behoren worden ook niet vergoed. Hiervan is sprake indien van de werkgever, op basis van wat gangbaar is in het bedrijfsleven, verwacht mag worden dat hij de investering zelf doet; en

h.

de gemeente biedt de meest adequate en goedkoopste oplossing, kwalitatief verantwoord;

i.

De kosten van de werkplekaanpassing dienen proportioneel te zijn, dat wil zeggen dat de investering in de werkplekaanpassing moet opwegen tegen de opbrengsten van uitstroom naar werk. Bij de beoordeling of de kosten proportioneel zijn wordt onder andere betrokken:

·

de kosten van de werkplekaanpassing. Deze zijn gemaximeerd op 50% van de toegekende loonkostensubsidie op jaarbasis;

·

de duur van de arbeidsovereenkomst in termen van looptijd (aantal maanden/ jaren/bepaalde tijd/onbepaalde tijd);

·

de omvang van de arbeidsovereenkomst in termen van het aantal uren dat de kandidaat gaat werken.

Artikel 4. Meeneembare voorzieningen en doventolk

1.

Is een meeneembare voorziening en/of doventolk noodzakelijk voor de kandidaat met een arbeidsbeperking om zijn/haar werk uit te voeren, dan wordt aansluiting gezocht bij:

a.

De ‘Landelijke regeling meeneembare voorzieningen 2015’; en

b.

De ‘Landelijke regeling tolkvoorziening voor mensen met een zintuiglijke beperking 2015’.

2.

Aanpassingen in deze landelijke regelingen werken door in deze beleidsregel.

3.

Een professional beoordeelt of een meeneembare voorziening en/of doventolk mogelijk noodzakelijk is/zijn, voordat hij het aanvraagformulier voor de landelijke regeling ondertekend.

4.

Om voor een werkplekaanpassing in aanmerking te komen moet aan alle onderstaande voorwaarden worden voldaan:

a.

noodzakelijkheid;

b.

de kandidaat is woonachtig binnen de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Ferwerderadiel en Schiermonnikoog;

c.

de kandidaat behoort tot de doelgroep van de Participatiewet;

d.

de kandidaat behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub e van de Participatiewet ;

e.

er sprake is van een dienstverband/arbeidsovereenkomst voor de duur van ten minste 6 maanden en voor minimaal 12 uur per week. Het toekennen van een meeneembare voorziening en/of doventolk gedurende de proefplaatsing behoort tot de mogelijkheden op voorwaarde dat er zekerheid is dat na de proefplaatsing er een arbeidsovereenkomst volgt.

Artikel 5. Hardheidsclausule

Van deze beleidsregels kan worden afgeweken wanneer dit in het individuele geval noodzakelijk is.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na publicatie.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregel Werknemersvoorzieningen Participatiewet 2016.

Toelichting Werknemersvoorzieningen

Algemeen

Werknemersvoorzieningen zijn voorzieningen of kosten die moeten worden gemaakt om een kandidaat optimaal te faciliteren in het uitvoeren van de functie. Deze voorzieningen maken onderdeel uit van het instrumentarium dat de Participatiewet beschikbaar stelt om te stimuleren dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam geplaatst worden bij werkgevers.

De voorzieningen vallen uiteen in vier categorieën:

 • ·

  Werkplekaanpassing (niet landelijk geregeld).

 • ·

  Vervoer (niet landelijke geregeld).

 • ·

  Werknemer gebonden voorziening of ‘meeneembare voorziening’ (landelijk geregeld).

 • ·

  Intermediaire of tolk voor doven, slechthorenden of doofblinden (landelijk geregeld).

Artikel 1

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 2

Dit artikel regelt welke voorwaarden gelden wanneer een vervoersvoorziening wordt aangevraagd, zoals bijvoorbeeld een taxi, aanpassingen aan een auto of bruikleen van een aangepaste auto. Een medewerker van de gemeente bepaalt per geval op basis van maatwerk waar behoefte aan is. Daarnaast maakt de professional een redelijkheidsoverweging. De kosten van de voorziening moeten in redelijke verhouding staan tot de baten. Tot slot geldt dat alleen de meerkosten boven de kosten voor het gebruik van regulier openbaar vervoer worden vergoed.

Artikel 3

Bij werkplekaanpassingen gaat het om aanpassingen die niet algemeen gebruikelijk zijn en die deel uit maken van de werkplek of de omgeving daarvan en die nodig zijn om het werk te kunnen doen. Bijvoorbeeld aanpassing aan een machine, deurpost, werkblad, maar ook een aangepast toilet of traplift in het bedrijf. Een medewerker van de gemeente bepaalt per geval op basis van maatwerk waar behoefte aan is. Daarnaast maakt de professional een redelijkheidsoverweging. De kosten van de voorziening moeten in redelijke verhouding staan tot de baten. Als bindende richtlijn geldt dat de kosten voor een werkplekaanpassing maximaal 50 procent mogen bedragen van de toegekende loonkostensubsidie.

Artikel 4

Wanneer een meeneembare voorziening noodzakelijk is om het werk goed te kunnen doen, dan sluiten we aan bij de ‘Landelijke regeling meeneembare voorzieningen 2015’ . Bij meeneembare voorzieningen gaat het om hulpmiddelen die meestal niet deel uitmaken van de werkplek, en die niet algemeen gebruikelijk zijn, maar die wel nodig zijn om het werk te kunnen doen, zoals een brailleleesregel of orthopedische werkschoenen.

Tolk

Wanneer een tolkvoorziening voor doven, slechthorenden of doofblinden noodzakelijk is om het werk goed te kunnen doen, dan sluiten we aan bij de ‘Landelijke regeling tolkdiensten voor doven en slechthorenden 2015’ .

Voorzieningen die minder dan € 128,- (inclusief BTW) kosten, worden niet vergoed. Blijkt dat er in een jaar meerdere voorzieningen nodig zijn die gezamenlijk dit bedrag overstijgen, dan worden de kosten volledig vergoed. De gemeente kan besluiten vanuit het Participatiebudget kosten lager dan € 128,- (inclusief BTW) te vergoeden om te voorkomen dat dit een plaatsing in de weg staat.

Werkwijze bij het aanvragen van meeneembare voorziening/tolk:

 • a.

  De gemeente bepaalt of de kandidaat tot de doelgroep behoort.

 • b.

  Belanghebbende vult het VNG aanvraagformulier : ‘Verzoek voorzieningen bij een visuele, auditieve of motorische handicap’ in en stuurt deze naar het UWV. Dit kan bij voorkeur ingescand per mail, maar ook per post. Let op, de gemeente ondertekent en stempelt de brief!

 • c.

  UWV neemt het verzoek in behandeling. De reactietermijn is maximaal 2 weken bij een tolkvoorziening en maximaal 8 weken bij een meeneembare voorziening.

 • d.

  Belanghebbende kan voor het onderzoek uitgenodigd worden voor een gesprek met een arbeidsdeskundige of arts van het UWV.

 • e.

  Na besluit ontvangt belanghebbende een toekennings- of afwijzingsbeschikking. Ook de gemeente ontvangt een bericht.

 • f.

  In geval van een toekenning tolkvoorziening kan belanghebbende zelf een tolk inschakelen. Deze moet geregistreerd staan bij de stichting RTG (www.stichtingrtg.nl). De gemeente kan hier bij assisteren.

 • g.

  In geval van een meeneembare voorziening koopt het UWV de voorziening in bij één van haar leveranciers. De leverancier bezorgt de voorziening kosteloos bij belanghebbende.

Artikel 5

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 6

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 7

Dit artikel spreekt voor zich.