Regeling Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Schiermonnikoog

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 31-12-2012
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 14-11-2014
 • Betreft actualiseren regelgeving en beleidsuitgangspunten
 • Datum ondertekening 18-12-2012
 • Bron bekendmaking website 31 december 2012
 • Kenmerk voorstel geen

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

gelezen:

 • -

  het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 mei 2009;

 • -

  het eindrapport “Schiermonnikoog ontregeld!: Aanpak administratieve lastenverlichting en deregulering” van december 2008 en het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2009;

 • -

  de gezamenlijke inspraakreactie van eilander paardenbezitters d.d. 22 januari 2009;

 • -

  gelezen de ledenbrief van de VNG over de deregulering van de model-APV d.d. 26 mei 2008.

overwegende dat:

 • -

  het gewenst is de regeldruk voor burgers en bedrijven te verlichten;

 • -

  de Algemene Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog 1995 veel bepalingen bevat waarin

administratieve lasten zijn opgenomen;

-bezien is in hoeverre de hiervoor bedoelde administratieve lasten in de Algemene

Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog 1995 kunnen worden verminderd;

-het tevens gewenst is de Algemene Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog 1995 op

onderdelen te actualiseren aan regelgeving en beleidsuitgangspunten;

B E S L U I T:

 • 1.

  het eindrapport “Schiermonnikoog ontregeld!” vast te stellen en de aanbevolen maatregelen over te nemen met de prioritering en planning zoals verwoord in het raadsvoorstel;

 • 2.

  de Algemene Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog 2009, volgens de bij het conceptbesluit behorende bijlage, vast te stellen;

 • 3.

  de Algemene Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog 1995, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 september 1995, en nadien gewijzigd, in te trekken;

 • 4.

  de Speelautomatenverordening 1994, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 september 1994, in te trekken;

 • 5.

  de aanvullingen Welstandsnota, onderdeel reclamebeleid (bijlage 4 par. 2 Regelgeving) als volgt te wijzigen: In de Algemene Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog zijn regels opgenomen betreffende reclame-uitingen (APV 2009 artikel 4.11 Handelsreclame, maar ook artikel 2.5 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg en artikel 4.10 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame). Deze beleidsregels en dit toetsingskader zijn een verdere aanscherping, uitwerking en precisering.

 • 6.

  het besluit op 1 juni 2009 in werking te laten treden.

 • Regeling informatie

  Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 mei 2009.

  , voorzitter (L.K. Swart).

  , griffier (S.T. van der Zwaag).

Hoofdstuk1.Algemene bepalingen

Inhoudsopgave

 

 

Hoofdstuk 1.   ALGEMENE BEPALINGEN                                                            BLZ. 2

 

Hoofdstuk 2.   OPENBARE ORDE EN BEHOUD VAN HET                                BLZ. 3

KARAKTER VAN HET EILAND

 

      Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden

      Afdeling 2 Betoging

      Afdeling 3 Verspreiden van gedrukte stukken

      Afdeling 4 Bruikbaarheid en aanzien van de weg

      Afdeling 5 Veiligheid op de weg

      Afdeling 6 Evenementen

      Afdeling 7 Toezicht op openbare inrichtingen

      Afdeling 8 Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld

                  in de Drank- en Horecawet

      Afdeling 9 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

      Afdeling 10 Toezicht op speelgelegenheden

      Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

      Afdeling 12 Bepalingen ten aanzien van het zeestrand

      Afdeling 13 Vuurwerk

 

Hoofdstuk 3.   SEKSINRICHTINGEN, STRAATPROSTITUTIE E.D.                   BLZ. 11

 

      Afdeling 1 Begripsbepalingen

      Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie en dergelijke.

      Afdeling 3 Beslistermijn; weigeringsgronden

      Afdeling 4 Beëindiging exploitatie; wijziging beheer

 

Hoofdstuk 4.   BESCHERMING VAN HET MILIEU EN HET                                BLZ. 15

NATUURSCHOON EN ZORG VOOR HET UITERLIJK

AANZIEN VAN DE GEMEENTE

 

      Afdeling 1 Geluidhinder en verlichting

      Afdeling 2 Bodem-, weg-, en milieuverontreiniging

      Afdeling 3 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

      Afdeling 4 Kamperen buiten kampeerterreinen

      Afdeling 5 Bescherming flora en fauna

 

Hoofdstuk 5.   ANDERE ONDERWERPEN BETREFFENDE                              BLZ. 21

DE HUISHOUDING DER GEMEENTE

 

      Afdeling 1 Parkeerexcessen

      Afdeling 2 Collecteren

      Afdeling 3 Venten

      Afdeling 4 Standplaatsen

      Afdeling 5 Voertuigen en ruiters in natuurgebieden

      Afdeling 6 Verbod vuur te stoken

     

Hoofdstuk 6.   STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN                                    BLZ. 24Hoofdstuk 1. Algemene bepalingenArtikel 1:1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a)     bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994  ; b)    bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning; c)     bouwwerk: hetgeen in artikel 1 van de Bouwverordening van de gemeente Schiermonnikoog daaronder wordt verstaan; d)    college: het college van burgemeester en wethouders; e)     gebouw: hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet  daaronder wordt verstaan; f)     handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen; g)    openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn; h)     openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties  daaronder wordt verstaan; i)      rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht; j)      weg: hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet  daaronder wordt verstaan  Artikel 1:2 Beslistermijn

1.   Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

2.   Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verlengen.

3.   In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.5, vierde lid, of artikel 2.6.

 Artikel 1:3 Indiening aanvraag

1.   Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen.

2.   Voor bepaalde, door het bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen of ontheffingen kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot ten hoogste acht weken.

 Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

1.   Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

2.   Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

 Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing is persoonlijk, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald.

 Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

a.   indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b.   indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing of vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

c.   indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

d.   indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn; of

e.   indien de houder dit verzoekt.

 Artikel 1:7 Termijnen

De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

 Artikel 1:8 Weigeringsgronden

De vergunning of ontheffing kan door het bevoegd gezag of het bevoegde bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:

a.   de openbare orde;

b.   het voorkomen of beperken van overlast;

c.   de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;

d.   de volksgezondheid;

e.   de bescherming van het milieu;

f.    het karakter van het dorp en het eiland.

  Hoofdstuk 2. Openbare orde EN BEHOUD VAN HET KARAKTER VAN HET EILANDAfdeling 1. Bestrijding van ongeregeldheden

Artikel 2.1 Verstoring openbare orde

1.   Onverminderd het bepaalde in de artikelen 424 en 426bis van het Wetboek van Strafrecht is het verboden, op een openbare plaats op enigerlei wijze de orde te verstoren, zich hinderlijk te gedragen, personen lastig te vallen of te vechten.

2.   Het is verboden een voorwerp of stof, kennelijk meegebracht om de orde te verstoren, bij zich te hebben. Artikel 2:2 Samenscholing en ongeregeldheden

1.   Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.

2.   Degene die op een openbare plaats

a. aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan;

b. aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek waardoor

    ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan; of

c. zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing;

is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

3.   Het is verboden zich te begeven naar of te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.

4.   De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod.

5.   Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

6.   Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. AFDELING 2 BETOGING Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

1.   Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, waaronder begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet openbare manifestaties, geeft daarvan vóór de openbare aankondiging en ten minste 24 uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.

2.   De kennisgeving bevat:

a.  naam en adres van degene die de betoging houdt;

b.  het doel van de betoging;

c.  de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;

d.  de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;

e.  voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling; en

f.   maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

3.   Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de

kennisgeving is vermeld.

4.   Indien het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk op de werkdag die aan de dag van dat tijdstip voorafgaat vóór 12.00 uur.

5.   De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden op verzoek een kennisgeving in behandeling nemen buiten deze termijn. Afdeling 3. VERSPREIDEN VAN GEDRUKTE STUKKENArtikel 2:4 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

1.   Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te

verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare

plaatsen.

2.   Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

3.   Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.

4.   Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid.

5.   Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve  

      fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

 Afdeling 4. Bruikbaarheid en aanzien van de wegArtikel 2:5 Voorwerpen op of aan de weg

1.   Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als:

a. het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg

    belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer

    of onderhoud van de weg; of

b. het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

2.   Het college kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van terrassen, uitstallingen en reclameborden.

3.   Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid.

4.   Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

5.   Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:

a.  evenementen als bedoeld in artikel 2:14;

b.  standplaatsen als bedoeld in artikel 5:11.

c.  overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een vergunning voor het gebruik van de weg is verleend.

6.   Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, of de provinciale wegenverordening.

7.   Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 Artikel 2:6 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

1.   Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

2.   De vergunning wordt verleend:

a. als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij een  

     bestemmingsplan, exploitatieplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit; of

b. door het college in de overige gevallen.

3.   Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing indien in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam publieke taken worden verricht.

4.   Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de provinciale wegenverordening, de waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening.

5.   Op de vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. Artikel 2:7 Maken, veranderen van een uitweg

1.   Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg indien:

a.   degene die voornemens is een uitweg te maken naar de weg of verandering te

brengen in een bestaande uitweg naar de weg daarvan niet van tevoren melding heeft gedaan aan het college, onder indiening van een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie; of

b.  het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden.

2.   Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg indien:

a.  daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;

b.  dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;

c.  het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast,

d.  er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

3.   De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.

4.   Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of het provinciaal wegenreglement.

 Afdeling 5. Veiligheid op de wegArtikel 2:8 Veroorzaken van gladheid

1.   Het is verboden bij vorst of dreigende vorst water op de weg te werpen, uit te storten of te laten lopen.

2.   Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover artikel 427, aanhef en onder 4e, van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing is.

 Artikel 2:9 Winkelwagentjes 1.   Een winkelier die winkelwagentjes ter beschikking stelt is verplicht deze       a.  te voorzien van de naam van het bedrijf of een ander herkenningsteken, en       b.  terstond te verwijderen of te doen verwijderen uit de omgeving van dat bedrijf. 2.   Het is verboden een winkelwagentje na gebruik onbeheerd op een openbare plaats achter te         laten. 3.   Het in het eerste lid onder b bepaalde is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien        door de Wet milieubeheer  .  Artikel 2:10 Openen straatkolken e.d.

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan of een andere afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken.

 Artikel 2:11 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

1.   Het is verboden te roken in bossen en in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan gedurende een door het college aangewezen periode.

2.   Het is verboden in bossen en in duingebieden of binnen een afstand van honderd meter daarvan, voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.

3.   Het in het eerste en tweede lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 3, van het Wetboek van Strafrecht.

4.   Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor zover het roken plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.Artikel 2:12 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

1.   De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het verkeer of de openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

2.   Het bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet, of de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Afdeling 6. Evenementen Artikel 2:13 Begripsbepaling

1.   In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

a.  bioscoopvoorstellingen;

b.  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet;

c.  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

d.  het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

e.  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

f.   activiteiten als bedoeld in artikel 2:24 van deze verordening.

2.   Onder evenement wordt mede verstaan:

a.  een herdenkingsplechtigheid;

b.  een braderie;

c.  een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening,

op de weg;

d.  een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

e.  een straatfeest of buurtbarbecue op één dag (klein evenement).

 Artikel 2:14 Evenement

1.   Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

2.   Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:

a.  het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 200 personen;

b.  het evenement tussen 08.00 en 23.00 uur plaats vindt;

c.  geen versterkte muziek ten gehore wordt gebracht;

d.  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

e.  slechts kleine objecten worden geplaatst met een opp. van minder dan 10 m2 per object;

      f.   het evenement niet plaatsvindt in een natuurgebied;

g.  er een organisator is;

h.  de organisator binnen 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

3.   De burgemeester kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten een klein evenement te verbieden, indien er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

4.   Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties waarin voorzien wordt door artikel 10  juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

5.   Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve   

      fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 Artikel 2:15 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

 Afdeling 7. Toezicht op OPENBARE INRICHTINGENArtikel 2:16 Begripsbepalingen 1.   In deze afdeling wordt verstaan onder:       a. openbare inrichting:             1. een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis;             2. elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een                  omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of                     rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid;       b. terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta-           of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden             geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt. 2.   Onder openbare inrichting wordt mede verstaan een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.  Artikel 2:17 Sluitingstijd

1.   Het is de exploitant verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in het horecabedrijf te laten verblijven tussen 24.00 uur en 06.00 uur.

2.   De burgemeester kan hetzij voor alle, het zij voor bepaalde inrichtingen van de in het vorige lid genoemde tijdstippen ontheffing verlenen.

3.   De burgemeester kan door middel van een vergunningvoorschrift andere sluitingstijden vaststellen voor een afzonderlijk horecabedrijf of een daartoe behorend terras.

4.   Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

 Artikel 2:18 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

1.   De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

2.   Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet  voorziet.

 

Artikel 2:19 Verboden gedragingen

Het is verboden in een openbare inrichting:

a.  de orde te verstoren;

b.  zich te bevinden na sluitingstijd of gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn op grond van een besluit krachtens artikel 2:18, eerste lid.  Artikel 2:20 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Indien een openbare inrichting geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college bij de toepassing van artikel 2:17 tot en met 2:18 op als bevoegd bestuursorgaan.

 

AFDELING 8. BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET

 

Artikel 2:21 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

Paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met 1 uur voor aanvang en eindigende met 1 uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 

Artikel 2:22 Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen

Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn wanneer dit leidt tot oneerlijke mededinging.

 

 Afdeling 9. Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijfArtikel 2:23 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder inrichting: elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft

 Artikel 2:24 Kennisgeving exploitatie

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht binnen drie werkdagen daarna daarvan schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester.

 Afdeling 10. Toezicht op speelgelegenhedenArtikel 2:25 Speelgelegenheden

1.   Dit artikel verstaat onder speelgelegenheid: een voor het publiek toegankelijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren.

2.   Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren. Het verbod is niet van toepassing op:

a.  speelautomatenhallen waarvoor op grond van artikel 30c, eerste lid, onder b, van de Wet op de Kansspelen vergunning is verleend;

b.  speelgelegenheden waarvoor de minister van Justitie of de Kamer van Koophandel bevoegd is vergunning te verlenen; en

c.  speelgelegenheden waar de mogelijkheid wordt geboden om het kleine kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen te beoefenen, of te spelen op speelautomaten als bedoeld in artikel 30 van de Wet op de kansspelen, of de handeling als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet op de kansspelen te verrichten.

3.   De burgemeester weigert de vergunning:

a.  indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon en leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid; of

b.  indien de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

 • Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve   

      beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 

Artikel 2:26 Kansspelautomaten

1.   In dit artikel wordt verstaan onder:

      a.      Wet: de Wet op de kansspelen;

      b.     kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de Wet;

      d.     hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d, van de Wet;

      e.      laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e, van de Wet.

2.   In hoogdrempelige inrichtingen zijn maximaal twee kansspelautomaten toegestaan.

3.   In laagdrempelige inrichtingen zijn kansspelautomaten niet toegestaan.

Afdeling 11. Maatregelen tegen overlast en baldadigheid Artikel 2:27 Plakken en kladden

1.   Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

2.   Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

a.  een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

b.  met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

3.   Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

4.   Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

5.   Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

6.   Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.

7.   De houder van de schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

 Artikel 2:28 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen 1.   Het is verboden op een openbare plaats:       a. te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare             toiletgelegenheid, voertuig, hekheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair of daarvoor niet             bestemd straatmeubilair; b. zich op te houden op een wijze die aan andere gebruikers of aan bewoners van nabij die       openbare plaats gelegen woningen onnodig overlast of hinder berokkent.

2.   Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

 Artikel 2:29 Verboden drankgebruik

1.   Het is verboden op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

2.   Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:

a.  een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet; en

b.  een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank en Horecawet.

 Artikel 2:30 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijke ruimte, dan wel deze te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze ruimte is bestemdOnder deze ruimten worden in elk geval begrepen: portalen, wachtlokalen voor het openbaar vervoer en rijwielstallingen.

 Artikel 2:31 Neerzetten van fietsen e.d.

Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw of de ingang van een portiek indien:

a.   dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek; of

b.   daardoor die ingang versperd wordt.

 Artikel 2:32 Loslopende honden

1.   Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

a.  zonder dat die hond aangelijnd is, met uitzondering van:

              1. niet openbare plaatsen;

              2. het Noordzeestrand met uitzondering van het Rif

              3. het gedeelte van het eiland, zoals aangegeven op de bij dit besluit horende en als zodanig

                  gewaarmerkte kaart.

b.  op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

2.   Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a niet geldt.

3.   De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voor zover de eigenaar of houder  

      van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden of als een  

      eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Artikel 2:33 Verontreiniging door honden en paarden

1.   De eigenaar of houder van een hond of een paard is verplicht ervoor te zorgen dat die hond of dat 

       paard zich niet van uitwerpselen ontdoet:

        a.  in openbaar gebied binnen de bebouwde kom;

        b.  op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van  

             voetgangers of fietsers;

        c.  op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats,

             zandbak of speelweide;

        d.  op een andere door het college aangewezen plaats.

2.    Tevens dient de eigenaar of houder bij het verblijf op de weg met de hond altijd een opruimmiddel  

       bij zich te hebben. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod      

       wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt, dat de

       uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd en de eigenaar of houder van het paard er zorg voor

       draagt, dat de uitwerpselen zo spoedig mogelijk na het deponeren worden verwijderd.

Artikel 2:34 Gevaarlijke honden 1.    Indien het college een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan het de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.

 • 2.     Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond aangelijnd te houden met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.

 • 3.     Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond voorzien te houden van een muilkorf die:

  • 1.

   a.     vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;

  • 2.

   b.    door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en

  • 3.

   c.     zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.

 • 4.     Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid onder c, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

Artikel 2:35 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren

1.   Het is verboden op door het college ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:      a. aanwezig te hebben;       b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college in het           aanwijzingsbesluit gestelde regels;       c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven; of       d. te voeren. 2.   Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen plaats die een krachtens het eerste lid is aangewezen, ontheffing verlenen van een of meer verboden bedoeld in het eerste lid. 3.   Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictieve       beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.  Artikel 2:36 Duiven

Het is de rechthebbende op duiven verboden deze te laten uitvliegen, wanneer burgemeester en wethouders hem schriftelijk hebben meegedeeld, dat zij dit hinderlijk voor de omgeving achten.

 Artikel 2:37 Bijen

1.   Het is verboden bijen te houden.

2.   Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

3.   Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictieve  

      beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 

Artikel 2.38 Overnachten in open lucht

Het is verboden te overnachten in de open lucht op voor het publiek toegankelijke plaatsen. Onder overnachten moet in dit verband worden verstaan het geheel of gedeeltelijk doorbrengen van de nacht tussen 23.00 uur en 8.00 uur met de kennelijke bedoeling te slapen.

 

Artikel 2.39 Afsluiten van voertuigen

Het is de gebruiker van een voertuig verboden dit op of aan een weg onbeheerd te laten staan, indien het niet door middel van een goed werkend slot is afgesloten of indien het voertuig zich niet tot afsluiting leent, op een andere manier afdoende voor onmiddellijk gebruik ongeschikt is gemaakt.

 

AFDELING 12. BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN HET ZEESTRAND

 

Artikel 2.40 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a. strand: het voor publiek toegankelijke deel Noordzeestrand van Schiermonnikoog tussen de

      strandpalen 1 en 18;

b. vlieger: een vlieger die door twee of meer lijnen wordt bestuurd;

c. vliegeren: het oplaten en opgelaten hebben van een vlieger;

d. strandovergang: het voetpad dat vanaf de zeereep toegang geeft tot het strand.

 

Artikel 2.41 Drijvende voorwerpen

Het is verboden om zich bij het baden of zwemmen in zee te bevinden met een voorwerp, bestemd of gebruikt om zich daarmee drijvende te houden.

 

Artikel 2.42 Gevaarlijke zwemperiodes

Het is verboden zich in zee te bevinden of van het strand af in zee te gaan, wanneer en gedurende de tijd, dat een ambtenaar van politie dit in verband met bijzondere omstandigheden verboden heeft.

 

Artikel 2.43 Vliegeren

1. Het is verboden op het strand en in de nabij gelegen duinen te vliegeren.

2. Burgemeester en wethouders kunnen strandvakken aanwijzen waar het in het eerste lid gestelde  

    verbod niet geldt.

 

Artikel 2.44 Plaatsen geschikt voor naaktrecreatie

Als plaats, geschikt voor ongeklede openbare recreatie, als bedoeld 430a van het Wetboek van Strafrecht, wordt het Noordzeestrand aangewezen, met uitzondering van het gedeelte tussen de strandpalen 2 en 7.

 Afdeling 13. VuurwerkArtikel 2:45 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk: Consumentenvuurwerk waarop het Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) van toepassing is.

 Artikel 2:46 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

1.   Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

2.   Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

3.   De verboden bedoeld in het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht

 

Hoofdstuk 3. Seksinrichtingen, straatprostitutie e.d. Afdeling 1. Begripsbepalingen Artikel 3:1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a.   prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

b.   prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

c.   seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

d.   escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

e.   sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd;

f.    exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen die een seksinrichting of escortbedrijf exploiteert, dan wel exploiteren en de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen;

g.   beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent, dan wel uitoefenen in een seksinrichting of escortbedrijf;

h.   bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:

1.  de exploitant;

2.  de beheerder;

3.  de prostituee;

4.  het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;

5.  toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6.2 van deze verordening;

6.  andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

 Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester.

 Artikel 3:3 Nadere regels

Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:12, tweede lid kan het college nadere regels stellen met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in dit hoofdstuk.

 Afdeling 2. Seksinrichtingen, straatprostitutie en dergelijkeArtikel 3:4 Seksinrichtingen

1.   Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.

2.   In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

a.  de persoonsgegevens van de exploitant;

b.  de persoonsgegevens van de beheerder; en

c.  de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.

3.  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve

      beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder

1.   De exploitant en de beheerder:

a.  staat niet onder curatele en is niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij;

b.  is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en

c.  heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

2.   Naast de gestelde eisen in het eerste lid, is de exploitant en de beheerder niet:

a.  met toepassing van de artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;

b.  binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in Nederland, inclusief de drie openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering is toegelaten;

c.  binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:

 • bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;

 • de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 273a, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht;

 • de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de kansspelen;

 • de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;

 • de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

3.   Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:

a.  vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid onder a van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan 375 euro bedraagt;

b.  een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.

4.   De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:

a.  bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van beslissing op de aanvraag van de vergunning;

b.  bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

5.   De exploitant of de beheerder is binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of beheerder geweest van een seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem ter zake geen verwijt treft.

 Artikel 3:6 Sluitingstijden

1.   Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 03.00 uur en 10.00 uur.

2.   Het bevoegd bestuursorgaan kan voor een afzonderlijke seksinrichting andere sluitingstijden vaststellen.

3.   Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel 3:7, eerste lid, gesloten dient te zijn.

4.   Het in het eerste tot en met derde lid bepaalde geldt niet voor zover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

 Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting

1.   Met het oog op de in artikel 3:12, tweede lid, genoemde belangen of in geval van strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan:

a.  tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6, eerste of tweede lid, geldende sluitingsuren vaststellen;

b.  van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.

2.   Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht, maakt het bevoegd bestuursorgaan het besluit bedoeld in het eerste lid bekend op de voet van artikel 3:42, tweede lid.

 Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

1.   Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat de exploitant of beheerder bedoeld in artikel 3:4, tweede lid onder a of b in de seksinrichting aanwezig is.

2.   De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de seksinrichting:

a.  geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX (mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet en in de Wet wapens en munitie; en

b.  geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

 Artikel 3:9 Straatprostitutie

1.   Het is verboden, door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten te bewegen gebruik te maken van de diensten van een prostituee, uit te nodigen dan wel aan te lokken:

a.  op of aan andere dan door het college aangewezen wegen of gebieden;

b.  gedurende andere dan door het college vastgestelde tijden.

2.   Met het oog op de naleving van het in het eerste lid gestelde verbod, kan door politieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

3.   Met het oog op de in artikel 3:12, tweede lid, genoemde belangen kan door

politieambtenaren aan personen die zich bevinden op de wegen en gedurende de tijden

bedoeld in het eerste lid, het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde

richting te verwijderen.

4.   De burgemeester kan met het oog op de in artikel 3:12, tweede lid, genoemde belangen personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in het derde lid bij besluit verbieden zich gedurende bepaalde termijn, anders dan in een openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de wegen en op de tijden bedoeld in het eerste lid onder b.

5.   De burgemeester beperkt het in het vierde lid genoemde verbod indien dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.

 Artikel 3:10 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke

1.   Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen:

a.  indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt;

b.  anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels.

2.   Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

 Afdeling 3. Beslistermijn; weigeringsgrondenArtikel 3:11 Beslistermijn

1.   In afwijking van het bepaalde in artikel 1:2, eerste lid, beslist het bevoegd bestuursorgaan op de aanvraag om vergunning bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

2.   Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen.

 Artikel 3:12 Weigeringsgronden

1.   De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, wordt geweigerd indien:

a.  de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 gestelde eisen;

b.  de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan, structuurplan of leefmilieuverordening;

c.  er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht of met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

2.   Voor seksinrichtingen en in Nederland gevestigde escortbedrijven kan, onverminderd het

      bepaalde in artikel 1:8, de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, worden geweigerd dan wel

      de aanwijzing of vaststelling bedoeld in artikel 3:9, eerste lid, achterwege gelaten, in het belang

      van:

      a. het voorkomen of beperken van overlast;

      b. het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat;

      c. de veiligheid van personen of goederen;

      d. de verkeersvrijheid of -veiligheid;

      e. de gezondheid of zedelijkheid; of

      f. de arbeidsomstandigheden van de prostituee.

 Afdeling 4. Beëindiging exploitatie; wijziging beheerArtikel 3:13 Beëindiging exploitatie

1.   De vergunning vervalt zodra de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploitant, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd.

2.   Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

 Artikel 3:14 Wijziging beheer

1.   Indien de beheerder het beheer in de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd, geeft de exploitant daarvan binnen een week na de feitelijke beëindiging van het beheer schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

2.   Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten de verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in artikel 3:12, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.

3.   In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder zodra de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.

 

 Hoofdstuk 4. Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeenteAfdeling 1. Geluidhinder en verlichtingArtikel 4:1 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a.   Besluit: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

b.   inrichting: inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit;

c.   houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;

d.   collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;

e.   incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen;

f.    geluidsgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet Geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen behorende bij de betreffende inrichting;

g.   geluidsgevoelige terreinen: terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen met uitzondering van terreinen behorende bij de betreffende inrichting;

h.   onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

 Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

1.   De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:4 van deze verordening gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

2.   De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht als bedoeld in artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

3.   In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en het tweede lid, kan het college bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer delen van de gemeente.

4.   Het college maakt de aanwijzing ten minste vier weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar bekend.

5.   Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

6.   Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan 70 dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.

7.   De geluidswaarde als bedoeld in het zesde lid is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.

8.   Op de dagen als bedoeld in het eerste lid dient het ten gehore brengen van extra muziek - hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:4 van deze verordening- uiterlijk om 03.00 uur te worden beëindigd.

 Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

1.   Het is een inrichting toegestaan maximaal 10 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:4 van deze verordening niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

2.   Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 4 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 4.113 , eerste lid, van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

3.   Het college stelt een formulier vast voor het doen van een kennisgeving.

4.   De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.

5.   De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

6.   Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting bedraagt niet meer dan 70 dB(A), gemeten op de gevel van geluidgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.

7.   De geluidswaarde als bedoeld in het zesde lid is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwen gelaten

8.   Op de dagen als bedoeld in het eerste lid wordt het ten gehore brengen van extra muziek - hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:4 van deze verordening - uiterlijk om 01.00 uur beëindigd.

9.   De geluidsnorm als bedoeld in het zesde lid geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte.

10. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

 Artikel 4:4 Onversterkte muziek

1.   Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek, zoals bedoeld in artikel 2.18, eerste lid onder f en vijfde lid van het Besluit binnen inrichtingen is de onder e. opgenomen tabel van toepassing, met dien verstande dat:

a.  de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

b.  de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;

c.  de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft, gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten;

d.  bij het bepalen van de geluidsniveaus zoals vermeld in de tabel geen bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast.

e.  Tabel

Regeling informatie

 

7.00 – 19.00 uur

19.00 – 23.00 uur

23.00 – 7.00 uur

LAr,LT

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

2.   Voor de duur van 10 uur in de week is onversterkte muziek, vanwege het oefenen door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in een inrichting gedurende de dag- en avondperiode uitgezonderd van de genoemde geluidsniveaus in het eerste lid.

3.   Indien versterkte elementen worden gecombineerd met onversterkte elementen, wordt het hele samenspel beschouwd als versterkte muziek en is het Besluit van toepassing.

4.   Het eerste lid geldt niet indien artikel 4:2 of artikel 4:3 van deze verordening van toepassing is.

 Artikel 4:5 Overige geluidhinder

1.   Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

2.   Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

3.   Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet geluidhinder  , de Zondagswet  , de Wet openbare manifestaties  , het Vuurwerkbesluit  of de Provinciale milieuverordening.

4.   Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 Afdeling 2. Bodem-, weg- en milieuverontreinigingArtikel 4:6 Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen buiten daarvoor bestemde plaatsen.

 Artikel 4:7 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

Sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.

 

Artikel 4.8 Vervoer zeezoogdieren

Behoudens het bepaalde in de destructiewetgeving is het verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders dode zeezoogdieren te vervoeren.

 Afdeling 3. Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlastArtikel 4:9 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

1.   Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer  , in de openlucht of buiten de weg de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

a.   onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;

b.  bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

c.  kampeermiddelen als bedoeld in artikel 5:3 of onderdelen daarvan, indien het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel;

d.  mestopslag, gierkelder of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.

2.   Het college kan bij de aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid nadere regels stellen.

3.   Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien krachtens de Wet ruimtelijke ordening of door of krachtens de provinciale Verordening Romte Fryslân.

 Artikel 4:10 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame 1.   Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving. 2.   Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Besluit algemene       regels voor inrichtingen milieubeheer.  Artikel 4:11 Handelsreclame

1.   Het is de rechthebbende op een onroerende zaak alsmede de hoofdgebruiker van die zaak verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag deze zaak of een daarop aanwezige zaak te gebruiken of het gebruik daarvan toe te laten voor het maken van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is.

2.   Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet ten aanzien van:

a. opschriften, aankondigingen en afbeeldingen in het inwendig gedeelte van een onroerende

     zaak;

b. opschriften en aankondigingen betrekking hebbend op: openbare verkoping, aanbiedingen ter

verkoop, verhuur of verpachting van een onroerend goed, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben; het beroep, de dienst, of het bedrijf dat in of op het onroerend goed wordt uitgeoefend of waarvoor dat goed is bestemd, zomede op naamborden, mits deze opschriften en aankondigingen gezamenlijk geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m2 en geen van alle een grotere afmeting in een richting hebben dan 1,00 meter en mits deze opschriften en aankondigingen zijn aangebracht op of aan het onroerend goed;

c. opschriften betrekking hebbend op de naam en/of aard van in uitvoering zijnde bouwwerken

     en/of op de namen van degenen die bij het ontwerp en/of de uitvoering van het bouwwerk betrokken zijn, mits deze opschriften zijn aangebracht op borden bij of op de in uitvoering zijnde bouwwerken zelf, gezamenlijk geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m2 en niet verlicht zijn, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;

d. opschriften en aankondigingen aan gebouwen en inrichtingen van openbaar vervoer, indien

     deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer;

e. opschriften en aankondigingen van kennelijk tijdelijke aard, voor zolang zij feitelijke betekenis

     hebben, mits deze opschriften en aankondigingen gezamenlijk geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m2 en van het aanbrengen ervan tevoren door of vanwege de rechthebbende of de hoofdgebruiker van het onroerend goed schriftelijk kennisgeving is gedaan aan burgemeester en wethouders en dit college niet binnen 10 werkdagen na ontvangst van die kennisgeving van enig bezwaar heeft doen blijken. Zodanige opschriften en aankondigingen worden geacht hun tijdelijk karakter te hebben verloren, wanneer deze gedurende meer dan 9 weken op de onroerende zaak aanwezig zijn.

3.   Het in het eerste lid gesteld verbod geldt niet voor zover de Woningwet, op de Wet milieubeheer

gebaseerde voorschriften, de Monumentenwet, de Provinciale landschapsverordening, de gemeentelijke monumentenverordening of artikel 2.5 van toepassing is.

4.   Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

a. indien de reclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

b. in het belang van de verkeersveiligheid;

c. in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van het in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

d. wanneer het gaat om reclameobjecten met een oppervlakte, groter dan 0,5 m2.

e. wanneer het gaat om een verlicht reclameobject, terwijl aan het betreffende perceel al een verlicht reclameobject aangebracht is.

Afdeling 4. Kamperen buiten kampeerterreinen Artikel 4:12 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan: een onderkomen of voertuig waarvoor geen omgevingsvergunning voor het bouwen in de zin van artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

 Artikel 4:13 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

1.   Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.

2.   Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.

3.   Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8. kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:

a. de bescherming van natuur en landschap; of

b. de bescherming van een dorpsgezicht.

4.   Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 

Artikel 4:14 Aanwijzing kampeerplaatsen

1. Het verbod van artikel 4:13, eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen

    plaatsen.

2. Het college kan daarbij nadere regels stellen ter bescherming van de belangen genoemd artikel  

    4:13, derde lid, onder a en b.

 

AFDELING 5. BESCHERMING FLORA EN FAUNA

Artikel 4.15 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a.    iepziekte: de aantasting van iepen door de schimmel Ophi-ostoma ulmi (Buism.) Nannf. (syn.

      Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau);

b.   iepenspintkever: het insekt, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten Scolytus

      scolytus (F.) en Scolytusmultistriatus (Marsh).

Artikel 4.16 Bestrijding iepziekte

1.   Indien zich op een terrein een of meer iepen bevinden die naar het oordeel van burgemeester en

wethouders gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering van iepenspintkevers, is de rechthebbende, indien hij daartoe door burgemeester en wethouders is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:

 • 1.

  a.     indien de iepen in de grond staan, deze te vellen;

 • 2.

  b.    de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen;

 • 3.

  c.     of de niet ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen.

2.   Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren.

3.   Het verbod is niet van toepassing op geheel ontschorst iepenhout en op iepenhout met een diameter kleiner dan 4 cm.

4.   Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het onder lid 2 van dit artikel gestelde verbod.

Artikel 4.17 Bescherming groenvoorzieningen

Het is in een voor publiek toegankelijk park of plantsoen of in bij de gemeente in onderhoud zijnde groenstroken, grasperken of bloembakken verboden enige schade toe te brengen aan die groenstroken en grasperken dan wel aan een boom of een bloem- of heesterperk, dan wel aldaar bloemen te plukken.

Artikel 4.18 Beschermde planten; hout sprokkelen

1.   Het is verboden planten, struiken of bomen of delen daarvan te plukken, uit de grond te trekken of bij zich te hebben.

2.   Het in dit artikel bepaalde geldt niet:

a. ten aanzien van door of met toestemming van de rechthebbende ter plaatse verkregen dan wel elders afkomstige bloemen of planten;

b. indien de in dit artikel bedoelde handelingen worden verricht in het kader van normale onderhoudswerkzaamheden;

c. voor zover de Natuurbeschermingswet van toepassing is.

 3. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Hoofdstuk 5. Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente Afdeling 1. Parkeerexcessen Artikel 5:1 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a.   voertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1, onder al, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering van kleine wagens zoals: kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen;

b.   parkeren: parkeren als bedoeld in artikel 1, onder ac, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990). Artikel 5:2 Voertuigwrakken

1.   Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.

2.   Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 5:3 Kampeermiddelen e.a.

1.   Het is verboden een kampeerwagen, caravan, aanhangwagen, of ander dergelijk voertuig of een

      boot, dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan

      verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

a.  langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

b.  op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2.   Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod.

3.   Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Provinciaal wegenreglement of de Provinciale landschapsverordening.

4.   Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

 Artikel 5:4 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

1.   Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

2.   Het verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is. Artikel 5:5 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

1.   Het is verboden met een voertuig te rijden door een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook, of het daarin te doen of te laten staan.

2.   Dit verbod is niet van toepassing:

a.  op de weg;

b.  op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden door of vanwege de overheid; en

c.  op voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn bestemd.

3.   Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

4.   Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictieve  

       beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 Artikel 5:6 Overlast van fiets of bromfiets

Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

 Afdeling 2. Collecteren

Artikel 5:7 Inzameling van geld of goederen

1.   Het is organisaties die vermeld staan op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau

      Fondsenwerving of organisaties die niet zijn gevestigd in de gemeente verboden zonder  

      vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe

      een intekenlijst aan te bieden.

2.   Het is organisaties die zijn gevestigd in de gemeente verboden een openbare inzameling van geld

      of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden zonder daarvan melding te doen

      bij het college.

3.   Gelet op hetgeen bepaald is in het eerste en tweede lid kan het college nadere regels stellen.

4.   De inzameling als bedoeld in het tweede lid kan worden gehouden indien wordt voldaan aan de in

      de nadere regels opgenomen criteria.

5.   Hetgeen in het eerste en tweede lid bepaald is, geldt niet voor een inzameling die in besloten kring

      wordt gehouden.

6.   Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictieve

      beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 

AFDELING 3. VENTEN

 Artikel 5:8 Begripsbepaling

1.   In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.

2.   Onder venten wordt niet verstaan:

a.  het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

 b.  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet;

c.  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5:11.

 Artikel 5:9 Ventverbod

1.   Het is verboden zonder vergunning van het college te venten.

2.   Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van het Wegenverkeerswet.

 Artikel 5:10 Vrijheid van meningsuiting

1.   Het verbod als bedoeld in artikel 5:9, eerste lid geldt niet voor venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

2.   In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het venten van gedrukte en geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Grondwet  verboden:

a.  op door het college aangewezen openbare plaatsen; of

b.  op door het college aangewezen dagen en uren.

3.   Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het tweede lid.

4.   Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

 AFDELING 4 STANDPLAATSEN Artikel 5:11 Begripsbepaling

1.   In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste plaats op een

openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

2.   Onder standplaats wordt niet verstaan:

a.  een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

b.  een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:13.

 Artikel 5:12 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

1.   Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

2.   Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, structuurplan of voorbereidingsbesluit.

3.   Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd:

a.  indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan eisen van redelijke welstand;

b.  indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning voor een standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt.

4.   Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictieve   

       beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 Artikel 5:13 Toestemming rechthebbende

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.

 Artikel 5:14 Afbakeningsbepalingen

1.   Het verbod van artikel 5:12, eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement.

2.   De weigeringsgrond van artikel 5:12, derde lid, onder a, geldt niet voor bouwwerken.

 Afdeling 5. Voertuigen en ruiters in natuurgebieden

Artikel 5.15 Voertuigen buiten de verharde wegen

1.   Het is verboden zich op enig terrein met een voertuig, geen invalidenwagen zijnde, te bevinden.

2.   Dit verbod geldt niet voor voertuigen, die naar het oordeel van burgemeester en wethouders nodig

      zijn voor het beheer van een dergelijk terrein.

3.   Dit verbod geldt niet voor fietsen, die zich op het zeestrand bevinden.

4.   Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in het eerste lid ontheffing verlenen.

5.   Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover de Wet milieubeheer van toepassing is.

 

Artikel 5.16 Beperking ruiterverkeer

1.   Het is verboden zich op enig terrein of enige wegen, met uitzondering van door het college

      aangewezen wegen, zich met één of meer paarden of pony's, met uitzondering van bespannen

      paarden en pony's, te bevinden.

2.   De aangewezen wegen worden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, aangegeven door

      merktekens van een door burgemeester en wethouders vastgesteld model.

3.   Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in het eerste lid ontheffing verlenen.

 Afdeling 6. Verbod vuur te stokenArtikel 5:17 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

1.   Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

2.   Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op:

a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand;

c. vuur voor koken, bakken en braden.

3.   Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.

4.   Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna of ter voorkoming van hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu door rook, roet, stof, walm of stank.

5.   Het verbod geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale milieuverordening.

 Hoofdstuk 6. Straf-, overgangs- en slotbepalingenArtikel 6:1 Strafbepaling

Overtreding van de artikelen van deze verordening en de op grond van artikel 1.3 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. Artikel 6:2 Toezichthouders

1.   Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college of de burgemeester aangewezen ambtenaren van de gemeente Schiermonnikoog en van de politie Schiermonnikoog.

2.   Het college dan wel de burgemeester kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

 Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften die strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

 Artikel 6:4 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

1.   De Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Schiermonnikoog, in werking getreden op 21 november 1995, wordt ingetrokken.

2.   Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 Artikel 6:5 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 6:6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene Plaatselijke Verordening.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2009.

de raad van Schiermonnikoog,

de griffier de burgemeester

S.T. van der Zwaag L.K. Swart