Regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders BOA Schiermonnikoog 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 15-07-2020
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2020
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 19-05-2020
 • Bron bekendmaking gmb-2020-178592
 • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

Overwegende dat de buitengewoon opsporingsambtenaren aangewezen dienen te worden om op het grondgebied van de gemeente Schiermonnikoog toezichthoudende taken te kunnen uitvoeren;

Gelet op het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 41, eerste lid onder b van de Drank- en Horecawet, artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Schiermonnikoog en de artikelen 5.10 tot en met 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Overwegende dat op basis van arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst toezichthoudende taken worden uitgevoerd door toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren op het grondgebied van de gemeente Schiermonnikoog gedurende de periode dat zij door deze overeenkomst als zodanig met deze taken zijn belast;

Besluit:

 • 1.

  Alle buitengewoon opsporingsambtenaren die namens de Schiermonnikoog toezichthoudende taken uitvoeren, aan te wijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar en toezichthouder op de naleving van de bepalingen in de Drank- en Horecawet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene plaatselijke verordening.

 • 2.

  Een aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de betreffende functie geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende medewerker of bij beëindiging van het dienstverband.

 • 3.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkende kracht heeft tot en met 1 januari 2020 en wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders BOA Schiermonnikoog 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog, gehouden op 19 mei 2020.

De secretaris, De burgemeester