Regeling Aanwijzingsbesluit griffier van de gemeente Schiermonnikoog

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 15-07-2020
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2020
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 16-06-2020
 • Bron bekendmaking gmb-2020-178578
 • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;

Gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 26 mei 2020,

Overwegende dat:

Het, in verband met de invoering van de WNRA en de wijziging van de Gemeentewet als gevolg daarvan, noodzakelijk is een aanwijsbesluit te nemen;

gelet op artikel 2.4 onder M van de Aanpassingswet Wnra waarmee met ingang van 1 januari 2020 artikel 107 van de Gemeentewet is gewijzigd;

gelet op het bepaalde in hoofdstuk 7, paragraaf 3 van de Gemeentewet

de gemeenteraad met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en daarmee de wijziging van artikel 107 van de Gemeentewet gehouden is om de griffier aan te wijzen, gelet op hoofdstuk 7, paragraaf 3 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

 • 1.

  Als griffier, als bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet, wordt aangewezen degene die de functie van griffier heeft, of in diens plaats, de functie van adjunct-griffier heeft;

 • 2.

  De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van griffier geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende functionaris;

 • 3.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkende kracht heeft tot en met 1 januari 2020;

 • 4.

  De verordening Werkgeverscommissie gemeente Schiermonnikoog 2020 vast te stellen, onder intrekking van de verordening Werkgeverscommissie Griffie vastgesteld op 15 december 2015.

 • 5.

  Het delegatiebesluit werkgeverscommissie WNRA 2020 vast te stellen, onder intrekking van het delegatiebesluit werkgeverschap raad vastgesteld op 15 december 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 juni 2020,

voorzitter (I. van Gent)

griffier (M. van der Meer)