Regeling Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris Schiermonnikoog 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 15-07-2020
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2020
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 19-05-2020
 • Bron bekendmaking gmb-2020-178597
 • Kenmerk voorstel Onbekend.

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog;

Gelet op artikel 102 van de Gemeentewet,

Overwegende dat:

het college van burgemeester en wethouders met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en daarmee de wijziging van artikel 102 Gemeentewet gehouden is om de secretaris aan te wijzen,

Besluit:

 • 1.

  Als secretaris, als bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet, wordt aangewezen degene die de functie van gemeentesecretaris heeft, of in diens plaats, de functie van eerste of tweede loco-secretaris vervult

 • 2.

  De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van gemeentesecretaris geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende functionaris;

 • 3.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkende kracht heeft tot en met 1 januari 2020 en wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris Schiermonnikoog 2020

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog, gehouden op 19 mei 2020.